جانشین پراید مشخص شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدیرعام//ل گ//روه خودروس//ازی س//ایپا تاکید ک//رد که تیبا جایگزین خوبی برای پراید بوده و تیراژ تولید آن برای جایگزینی پراید افزایش مییابد. به گزارش پرش//ینخودرو، مهدی جمالی با اشاره به بستن قرارداد بین شرکت سیتروئن فرانسه با شرکت خودروسازی سایپا گفت: شرکت سیتروئن در حال حاضر شرکت سایپا سیتروئن شده و دیگر شرکت سیتروئن نیست که تا پایان سال جاری از نخستین محصول این شرکت رونمایی میشود.

مدیرعامل گروه خودروس//ازی سایپا افزود: سهم سایپا در این قرارداد 50 درصد و سهم سیتروئن نیز 05درصد برابر است.

جمالی در پاس//خ به پرسش مبنیبر توقف خط تولید پراید در پایان سال 7۹ و تصمیمات ایرانخودرو برای جایگزینی خودرو با همان محدوده قیمتی ادامه داد: تیبا جایگزین خوبی برای پراید است و تیراژ تولید آن برای جایگزینی پراید افزایش مییابد.

مدیرعامل گروه خودروس//ازی س//ایپا در پای//ان تصریح کرد: شرکت خودروسازی س//ایپا درحال طراحی خودروهای جدید و با قیمت مناسب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.