خودروهایی‌که‌عمرشان‌را‌کرد‌هاند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

به گفته کارشناس//ان، عمر خودروهای تکس//تاره شامل سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۲۳۱، تیبا، تیبا هاچبک، ساینا، امویام ۰۱۱ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۵۰۴، لیفان ایکس ۰۶ و امویام ۰۵۵ سر آمده و تولید آنها باید متوقف شود.

چندیپی//ش ایس//نا در سلس//له گفتوگوهایی با کارشناس//ان ای//ن موضوع را بررس//ی ک//رد که چرا خودروس//ازان ب//ه گزارشه//ای ارزش//یابی کیف//ی خودروه//ای داخل//ی ترتی//ب اث//ر ن//داده و کیفیت محصوالت خود را افزایش نمیدهند.

متن پرس//ش مطرح ش//ده با کارشناسان این بود که «بررس//ی گزارشهای ارزیابی کیفی خودروهای داخلی نشان میدهد که ایرانخودرو، سایپا، مدیران خ//ودرو و کرمان خ//ودرو ماهها و بلکه سالهاس//ت برخی محصوالتش//ان را در پایینترین س//طح کیفی تولید میکنن//د و ارتقایی در کیفیت این محصوالت حاصل نشده است؟!»

کارشناس//ان در پاسخ به این پرسش معتقدند عمر خودروهای تکستاره که در پایینترین سطح کیفی تولید میشوند، سرآمده و تولید آنها باید متوقف شده و با خودروهای باکیفیت جایگزین شوند.

در ای//ن زمینه عض//و هیاتعلمی دانش//گاه عالمه طباطبایی از شرکتهای ایرانخودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو خواست که تولید خودروهای کمکیفیت را متوقف کنند.

ام//راهلل امینی اظهار کرد: «مش//کل م//ا در حوزه کیفیت خودروهای داخلی این اس//ت که اگرچه هر ماه گ//زارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی تهیه و منتشر میشود اما به این گزارشها ترتیب اثر داده نمیشود.»

همچنی//ن یک کارش//ناس صنعت خ//ودرو تاکید کرد که تولید خودروهای تکس//تاره در شأن صنعت خودرو و مردم ایران نیس//ت. حسن کریمیسنجری خاطرنشان کرد: «متاسفانه در خودروهای تکستاره به ۳ دلیل قدیمی بودن پلتفرم، ناتوانی قطعهس//ازان داخل//ی و همچنی//ن امکانپذیر نب//ودن تنوع مدل، امکان افزایش بیش//تر کیفیت ای//ن خودروها وجود ندارد.» عضو هیات علمی دانش//گاه علم و صنعت نیز معتقد اس//ت که «یکی از دالیل پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی رانت و زد و بند بین برخی خودروسازان و قطعهسازان است.»

ابوالفض//ل خلخالی اظه//ار کرد: «یک//ی از دالیل بیکیفیت ب//ودن برخی خودروه//ای داخلی رانتها و زد و بنده//ای پش//ت پرده اس//ت. در برخی موارد شاهد هستیم برخی قطعهسازان بزرگ داخلی از مواد اولیه ضایعاتی و بیکیفیت برای تولید قطعات خودرو استفاده میکنند که نمونه آن تولید مجموعه فرمان برخی خودروهای پرتیراژ داخلی با اس//تفاده از مواد اولیه ضایعاتی است.»

عضو هی//ات علمی دانش//گاه خواج//ه نصیرالدین طوس//ی نیز درباره تولید خودروهایی با سطح کیفی تکس//تاره از سوی ش//رکتهای ایرانخودرو، سایپا، مدی//ران خودرو و کرمان خ//ودرو اظهار کرد که این خودروها عمرش//ان را کردهاند و خودروسازان باید به فکر جایگزینی آنها با محصوالت جدید باشند.

شهرام آزادی تصریح کرد: «خودروهای تکستاره عمر خ//ود را کرده و ب//ه انتهای عمر خ//ود نزدیک شدهاند بنابراین صرف هزینههای جدید برای افزایش کیفیت آنها چندان منطقی نیس//ت و این سرمایهها باید صرف تولید خودروهای جدید و با کیفیت شود.»

گروه صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.