افزایش ۳۶ درصدی درآمد دولت از واردات خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و مطبوعاتی(

مدیرمسئول: ناصر بزرگمهر

)

درآمد دولت از مالیات واردات خودرو در س//ال گذش//ته حدود ۳۶درصد نسبت به سال قبل از آن افزایشیافته است. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به تازگی گزارش درآمدها و مخارج دولت در بودجه سال ۵۹۳۱ را منتشر کرد که براساس آن کل درآمد مالیاتی دولت در سال گذشته برابر با ۰۰۱ هزار میلیارد تومان اس//ت که از این میزان ۰۰۶۲ میلیارد تومان آن درآمد مالیات واردات خودرو اس//ت. درآمد ۰۰۶۲ میلیارد تومانی دولت از محل مالیات واردات خودرو در س//ال گذش//ته در حالی اس//ت که هدفگذاری انجام ش//ده در برنامه بودجه س//ال ۵۹۳۱ تحقق ۰۰۴۳ میلیارد تومان از محل واردات خودرو بوده که البته محقق نشده است. البته درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو افزایش قابلتوجهی در سال گذشته (۵۹۳۱) داشته بهگونهای که از ۰۰۶۱ میلیارد تومان در سال ۴۹۳۱ به ۰۰۶۲میلیارد تومان رسیده است که رشد حدود ۳۶درصدی نشان میدهد. در همینحال درآمد دولت از محل مالیات شمارهگذاری خودرو در سال گذشته افزونبر ۰۰۹ میلیارد تومان بوده اس//ت. براس//اس گزارش درآمدها و مخارج دولت در بودجه سال ۵۹۳۱ از سوی بانک مرکزی، درآمد دولت از محل مالیات شمارهگذاری خودرو حدود ۰۰۹ میلیارد تومان بوده است.

تحقق این درآمد در حالی اس//ت که در بودجه س//ال ۵۹۳۱ پیشبینی ش//ده بود ۰۰۷ میلیارد تومان از این محل کس//ب ش//ود که البته رقم تحقق یافته بیش//تر از آن بوده اس//ت. درآمد دولت از محل ش//مارهگذاری خودرو در س//ال گذش//ته (۵۹۳۱) رش//د حدود ۰۵درصدی نس//بت به سال قبل از آن داش//ته بهگونهای که درآمد از این محل در س//ال ۴۹۳۱ برابر با ۰۰۶ میلیارد تومان بوده است.

تلفن: 82190 - نمابر: -88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 سازمان آگهیها: 88722732-3 - نمابرآگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 - روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه آزادگان شماره 26 کد پستی 1586733811 روابط آگهی: امور استانها: چاپخانه: شرکت چاپ رواق روشنمهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.