نوسان دماسنج بازار سرمایه در کانال ۹۷ هزار واحدی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در دومین روز داد و س//تدهای تاالر شیشهای در این هفته شاخص کل با افت ۸۳ واحدی روبهرو ش//د و حجم معامالت به ۲۴۷ میلیون سهم و اوراق مالی رس//ید. به گزارش ایسنا، روز گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی ب//ورس اوراق به//ادار تهران با ۸۳ واحد افت نس//بت به روز گذش//تهاش در تراز ۹۷ هزار و ۰۲۶ واحدی ایس//تاد و ش//اخص کل هموزن نیز با ۵۱ واحد کاهش به ۷۱ هزار و ۷۶۳ واحدی رس//ید. ش//اخص آزاد شناور نیز کمتر از ی//ک واحد افت کرد و ش//اخص بازار اول با ۴۵ واح//د افت به ۵۵ هزار و ۰۶ واحد رسید، اما شاخص بازار دوم با رشد ۷۷ واحدی خود در تراز ۷۷۱ هزار و ۴۷۵ واحدی نشس//ت. نماد خدمات انفورماتیک، ملی صنایع مس ایران و ایرانخودرو هر یک به ترتیب با ‪۹۲ ۴۳،‬ و ۸ واحد تاثیر منفی در دماس//نج بازار سرمایه بیشترین نقش کاهنده را روی شاخص داشتند. در طرف مقابل فوالد مبارکه اصفهان، پتروشیمی جم و مخابرات ایران با به ترتیب ‪۹۱ ۴۲،‬ و ۷۱ واحد تاثیر مثبت سعی کردند شاخص کل را در تراز باالتری قرار دهند.

در دومین روز معامالت این هفته در گروه فلزات اساسی نمادهای سهامی ذوبآهن اصفهان، فوالد مبارکه اصفهان و کالس//یمین با رش//د کمتر از یک درصد روبهرو ش//دند و نمادهای لوله و ماشینسازی ایران، ملی صنایع مس ایران، فرآوری معدنی ایران از جمله نمادهایی بودند که در این گروه قیمت پایانیش//ان کاهش پیدا کرد. در گروه محصوالت ش//یمیایی قیمت س//هام بیشتر شرکتها در کانال کاهشی قرار گرفت هر چند که این کاهش چندان ملم//وس نبود و تعدادی از نمادها نیز روند افزایش//ی داش//تند. عالوهبر این بیش//تر خودروییها نی//ز روند رو به کاهش در قیمت پایانی داش//تند با این توضیح که در تعداد زیادی از این نمادها این روند کاهش//ی چندان ملموس نب//ود هرچند که نماد آهنگری تراکتورس//ازی ایران بیش از ۴ درصد و نماد چرخش//گر نزدیک به ۵/۲ درصد افت داشتند. ارزش معامالت بورس تهران به ۵۰۲ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۲۴۷ میلیون س//هم و اوراق مالی قابل معامله در ۱۴ هزار و ۸۰۶ نوبت داد و ستد بود. از جمله داد و ستدهای درونگروهی امروز میتوان به معامالتی در نماد بانک انصار، فوالد مبارکه اصفهان، فوالد امیرکبیر کاش//ان و ایرانترانس//فو اش//اره کرد. نماد بانک انصار امروز عنوان بیش//ترین حجم و ارزش معامله را به خود اختصاص داد. آیفکس نیز امروز با افت یک واحدی روبهرو ش//د و به ۴/۰۱۹ رس//ید. ارزش معامالت فرابورس تهران به ۶۱۱ میلیارد تومان افزون ش//د که این مقدار ناشی از دست به دست شدن ۴۶۲ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۰۳ هزار و ۵۳۹ نوبت داد و ستد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.