رشد فناوری در گرو مشارکت بخش خصوصی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ی//ک کارش//ناس حوزه فن//اوری اطالعات با تاکید ب//ر نقش بخش خصوصی در رش//د و توس//عه فناوریهای نوین و قدرتمند مخابراتی و اطالعاتی، گذار از ش//یوه سنتی تعریف پروژه از باال را الزمه افزایش مش//ارکت بخش خصوصی در پروژههای مخابراتی و اطالعاتی ارزیابی کرد.

مهدی رزمی، کارش//ناس ح//وزه فناوری اطالع//ات در گفتوگو با ایس//نا، با تفکیک حوزه ضروری و کمترضروری در فناوریهای نوین اطالعاتی اظهار کرد: یک دس//ته از فناوریه//ای جدید درحالحاضر ج//زو فناوریه//ای لوکس به ش//مار میآیند. مانند اینترنت اش//یا یا IOT ک//ه این حوزهها به لحاظ اقتص//ادی و هزینهای در اولویت قرار نمیگیرند، اما حوزههای زیرساختی مانند ایجاد شبکههای فیبر نوری یا افزایش پهنای باند ش//بکه سراسری اینترنت در کشور جزو الزامات فوری هستند. وی با بیان اینکه درحالحاضر فرض استفاده از خدمات اینترنت قطعی اس//ت، گفت: ایجاد اپراتورهای نسل چهارم فیبر نوری که چند سالی است قرار است به نتیجه برسد، جزو مسائل اصلی و مهم حوزه IT است. ما در شبکههای عمومی اینترنتی که از طریق کابلها برقرار میش//وند، اوضاع خوبی نداریم؛ هرچند در استفاده از اینترنت تلف//ن همراه موفق بودهایم، اما به لحاظ زیرس//اخت اینترنت باید کار بسیاری ش//ود تا بتوان از فناوریهای نوین ضروری استفاده بیشتری ک//رد. این کارش//ناس ورود بخش خصوصی را ب//ه عرصه فعالیتهای حوزه فناوری اطالعات برای رشد این حوزه بسیار مهم توصیف کرد و ادامه داد: باید مدلی تعریف ش//ود که این حوزه برای بخش خصوصی منفعت مالی داش//ته باشد تا جذاب ش//ود. اینکه دولت در این حوزه مانن//د پروژههای عمرانی پروژه تعریف کن//د، کاری از پیش نمیبرد. مثال ش//فاف این پروژهها همین اپراتور نس//ل چهارم یا اینترنت ملی است که به صورت دولتی اجرا میشود و روند آن بسیار کند است.

رزمی در پایان اظهار کرد: پروژههای مربوط به فناوری اطالعات به لحاظ ماهیتی بس//یار با پروژههای عرص//ه عمرانی تفاوت دارد به این دلیل که نیازهای روز این حوزه بس//یار متفاوت اس//ت و همچنین به لحاظ مالی اجرای آن به ش//کل دولتی بسیار هزینهبر و کمسود است. م//ا باید بخش خصوص//ی را با مدلهای اقتص//ادی جدید در پروژهها س//هیم کنیم. همانطور که برای مثال شهرداریها به تازگی ساخت یک پل هوایی مجهز در یک منطقه خاص را به یک شرکت خصوصی میس//پارند و در عوض به آن شرکت به مدت چند سال حق استفاده از تابلوهای تبلیغاتی پل را میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.