برنامهریزی جزیرهای،آفت توسعه کشور لزوم توسعه حمایتهای مالیاتی و بیمهای از تولید

قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با «گسترش صنعت» مطرح کرد

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت به عن//وان یک نهاد سیاس//تگذار بر روند توس//عه صنعتی کش//ور در دولت یازده//م برنامههای اجرایی مختلفی ب//رای رونق تولید و توسعه صادرات کشور تدوین و اجرا کرده است، مهمترین اق//دام تدوین برنامه راهبردی 10 س//اله صنعت، معدن و تجارت در کش//ور اس//ت که براساس آن تا افق چشمانداز 1404 ایران باید به مرز کشورهای نوظهور صنعتی برسد. دومین برنامه توس//عهای ای//ن وزارتخانه مربوط به اجرای سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی اس//ت ک//ه 44 پروژه در این زمینه در س//الجاری به این وزارتخانه محول ش//ده ک//ه بخ//ش بزرگ آن را برنامههای مرتب//ط با رونق تولید و توس//عه صادرات تش//کیل داده اس//ت. بر همین اساس وزارت صنع//ت، معدن و تج//ارت در دولت دوازدهم با دو ب//ازوی برنام//ه راهبردی 01س//اله و برنامههای عملیاتی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تالش است مسیر پرفراز و نشیب توسعه صنعتی را طی کند.

در همی//ن زمین//ه بازدید رض//ا رحمان//ی، قائممقام وزی//ر صنع//ت، معدن و تج//ارت و مع//اون برنامهریزی ای//ن وزارتخانه به همراه محس//ن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاس//تگذاری و برنامهری//زی از موسس//ه فرهنگ//ی مطبوعاتی بهانهایش//دتابابرگزاریمیزگردی برنامههای توس//عهای وزارتخان//ه و موانع پیش رو مورد بررسی قرار گیرد. مشروح گفتوگو با رضا رحمانی،قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت را میخوانید:

€وزارت€صنع/ت،€معدن€و€تجارت€در€س/ال€69€ € و€در€دول/ت€دوازدهم€چه€اس/تراتژی€و€برنام €های€را€ برای€توسعه€صنعتی€دنبال€م €یکند؟

نخستین برنامه در س//الجاری تالش برای تشخیص مش//کالت و اتخاذ تدابیر درس//ت است. تصمیم درست گرفت//ن یکی از مهمترین برنامههاس//ت ک//ه برای این منظور صنعت کش//ور نیازمند اس//تراتژی مناسب است. معم//وال نیز این انتقاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد میش//د اما خوش//بختانه س//ند راهبردی 01ساله صنع//ت، معدن و تجارت تدوی//ن و اکنون ویرایش دوم آن با امضای وزیر به هیات دولت ارس//ال ش//ده اس//ت. سند راهبردی با مشاوره بخش خصوصی و صاحبنظران صنعتی و اقتصادی تهیه ش//ده اس//ت. این اس//تراتژی ش//امل هدفگذاری و فرآیند دستیابی به آن و برمبنای شاخصهای بینالمللی نگاشته شده است، ایران بر پایه سند چش//مانداز 1404 باید از نظر اقتصادی در جایگاه نخست قرار گیرد که با توجه به شاخصهای رتبهبندی س//ازمان «یونیدو» ایران باید از کشوری درحال توسعه به کش//وری نوظهور صنعتی ارتقا پیدا کند؛ مقدمه این تغییر میتواند بهبود رتبه کس//ب و کار، ش//اخصهای رقابتپذیری، ص//ادرات کاالهای غیرنفتی و. . . باش//د. درنهای//ت اهمی//ت این موض//وع و سیاس//تهای کلی اقتصادی کش//ور برنامهریزی استراتژیک وزارت صنعت، مع//دن و تجارت را به مس//یری هدای//ت کرد که بخش تجارت نیز هموزن با صنعت و معدن دیده شود.

€براس/اس€برنام €هری/زی€ای/ن€وزارتخان/ه€چ/ه€ € صنایعی€برای€توس/عه€صنعتی€و€سرمای €هگذاری€در€ اولویت€قرار€گرفت €هاند؟

الزامات رش//د اقتصادی و اتخاذ راهبردهای مناس//ب در برنامه اس//تراتژی بخش صنعت دیده شده است. در حال حاضر این اس//تراتژی با مشورت بخش خصوصی، پژوهش//گاهها و مراک//ز تخصصی نگاش//ته ش//ده و ۲1 رش//ته فعالیت در اولویت قرار گرفت//ه که از جمله آنها خودروس//ازی، صنایع غذایی، لوازمخانگی، پتروشیمی، پوشاک، فوالد، کاشی و سرامیک، هایتک، ماشینآالت صنعتی ...و اس//ت. حتی به نقد بسیاری از کارشناسها نیز توجه شد و بر همین مبنا بود که فصل ششم به این استراتژی آمایش صنعتی و تجاری اضافه شد.

€در€س/ال€ج/اری€برنام €هری/زی€ب/رای€ص/دور€ € مجو €زهای€س/رمای €هگذاری€در€چ/ه€صنایعی€انجام€ و€در€این€مس/یر€به€چ/ه€ویژگ €یهایی€توجه€خواهد€ شد؟

ایران کشور بزرگی اس//ت و همه مناطق میخواهند صنایع فوالدس//ازی، خودروس//ازی ...و داش//ته باشند اما واقعیت این اس//ت که هر صنعت//ی اقتضائات خاص خ//ود را دارد. برای نمونه، برخی صنایع آببر هس//تند و ضرورته//ای وی//ژه خ//ود را دارن//د که بای//د برای س//رمایهگذاری به آنها توجه ش//ود. ش//اید در گذشته ایران در مقیاس جهانی نبود و کمتر به این ش//اخصها اهمیت داده ش//ده اما امروز در اعطای مجوز کارخانهها ب//ه طرح آمایش س//رزمینی و ظرفیتهای منطقهای و محدودیتها ازجمله آب و حملونقل توجه میشود. از طرفی با هماهنگی س//ازمانهای دیگر به دنبال هدایت درست سرمایهگذاریها هستیم به گونهای که اگر قرار باشد س//ازمان امور مالیاتی به صنعتی تخفیف مالیاتی دهد باید براساس اولویتهای مورد نظر وزارت صنعت، مع//دن و تجارت عمل کند یا اگر صندوق توس//عه ملی بخواهد تس//هیالت پرداخت کند ب//ا هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و براس//اس آمایش س//رزمینی عمل کن//د، برآیند این هماهنگیها حرکت کش//ور به س//وی توس//عه پایدار خواهد بود زی//را در حال حاضر 0۶درص//د از اش//تغال پایدار کش//ور در بخش صنعتی تحقق یافته است.

€یک/ی€از€اولوی €ته/ای€مهم€اقتصادی€کش/ور€ € اجرای€سیاس €تهای€اقتصاد€مقاومتی€است.€وزارت€ صنعت،معدن€و€تجارت€برای€اجرای€این€سیاس €تها€ چه€برنام €های€دارد؟€

سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی و برنامههای ذیل آن یکی از راهبردهای کالن اقتصاد کشور است. امسال 44 پروژه اجرایی در ح//وزه وزارت صنعت،معدن و تجارت تعریف شده است. این وزارتخانه وظیفه سیاستگذاری و پیگیری دارد بنابراین ش//اهبیت فعالیت این وزارتخانه در س//ال ‪44 ۶۹،‬ پروژه است که با سرگروهی و نظارت وزارت صنعت،معدن و تجارت انجام خواهد ش//د. برای نمونه ب//ا هماهنگی وزارت علوم، تحقیق//ات و فناوری بخش صنعت و دانش//گاه هماهنگ میش//ود به طوری که در هر اس//تان صنعتی که مس//تقر باشد رشتههای مرتب//ط در دانش//گاههای آن منطقه تدری//س خواهد ش//د. با دس//تگاههای دیگر نیز هماهنگیهایی میشود ک//ه بخش//ی از آن در قال//ب کارگروههای مش//ترک با محوریت س//ازمان برنامه و بودجه و بخش//ی نیز بهطور مس//تقل اس//ت. وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت با هریک از دس//تگاهها وارد مذاکره و تعامل میش//ود تا زیرساختهای صنعتی و تجاری در استانهای مختلف برپای//ه توانمندیهای منطقهای به وجود آید. مهمترین سرفصلهای این 44 پروژه بازسازی و نوسازی، افزایش صادرات، کنترل واردات، سرمایهگذاری خارجی، زنجیره ت//وازن فوالد و مس، تقویت بازاره//ای صادراتی، انتقال فناوری، گسترش نقش دانشگاه در صنعت و طرح رونق تولید است.

€برنام €هه/ای€ش/اخصی€ک/ه€س/ال€گذش/ته€با€ € موفقیت€انجام€شد€و€بر€وضعیت€صنایع€تاثی €رگذار€ بود€در€چه€بخ €شهایی€انجام€شد؟€

یکی از مهمترین برنامهها ذیل سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی طرح رونق تولید بود. براساس هدفگذاری این طرح برنامهریزی ش//د تا 00۵۷ واح//د راکد که عوامل تولید را داش//تند ام//ا به دلیل نقدینگ//ی نیمه تعطیل ش//ده بودند از طریق پرداخت ۶1 ه//زار میلیارد تومان تسهیالت فعال شوند. در سالجاری نیز میزان منابع به 0۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و 10 هزار میلیارد تومان برای نوسازی صنایع در نظر گرفته شده که از این طری//ق ۵ هزار واحد تولیدی و 001هزار صنف تولیدی بازس//ازی شد. مبارزه با قاچاق کاال در دولت یازدهم به تنهایی دستاورد بزرگی داشت، قاچاق کاال از ۵۲میلیارد دالر به ۲1 میلیارد دالر رسیده که اثر آن حتی بیش از تس//هیالت ۶1 هزار میلیارد تومانی در طرح رونق تولید بود زیرا به افزایش فروش تولیدکنندگان منجر شد که نتیجه آن افزایش تولید، اشتغال، سرمایه در گردش ...و است. در همین راستا سال گذشته افزایش 10 درصدی صادرات غیرنفتی محقق شد.

€چ/را€در€بح/ث€رون/ق€تولی/د€تنها€ب/ه€بخش€ € تس/هیالت€توج/ه€ش/د€و€تحریک€تقاض/ا€جز€در€ خودرو€در€سایر€بخ €شها€به€فراموشی€سپرده€شد؟

در ط//رح رونق تولی//د دو تصور اش//تباه وجود دارد؛ ابتدا اینکه بنا نیس//ت تمام مشکالت تولید در این طرح برطرف ش//ود، طرح رونق تولید فقط تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. در ارزیابی اجرای طرح رونق س//ال گذش//ته ۶ ش//اخص در نظر گرفته شد که شامل تعداد تسهیالت پرداختی،میزان تسهیالت،نسبت میزان تس//هیالت به تعداد واحدها، مدت انتظار، تعداد پروندههای بررس//ی ش//ده و نتایج کلی پایش اس//تانی میش//ود. در حمایت از ف//روش و تحریک طرف تقاضا دو بخ//ش بازار داخلی و بازار صادراتی وجود دارد. برای صادرات چندین پروژه کالن دیده شده که از 44 پروژه حدود 13 پروژه مرتبط با گس//ترش بازارهای صادراتی اس//ت. ب//رای بازارهای داخلی نیز ی//ک آیتم مربوط به کارت خری//د بود که اجرای آن مربوط به دس//تگاههای دیگر بود و چندان موثر واقع نش//د. امس//ال نیز وزارت صنعت،معدن و تجارت پیش//نهادات خود را ارائه کرده و در ص//ورت تمایل به اجرا باید تا آخر تیر طرح نهایی ش//ود اما در کنار این موضوع اقدامات دیگری نیز انجام ش//ده که میتوان به اصالح بیش از 0۵درصد تعرفهها، محدود کردن واردات ...و اش//اره ک//رد. البته به معنای ب//دون ایراد ب//ودن برنامهه//ای وزارت صنعت،معدن و تجارت نیست و باید اصالحات الزم انجام شود.

€یکی€از€انتقادات€تولیدکنندگان€به€طرح€رونق€ € تولید€نرخ€سود€تسهیالت€پرداختی€است.€چرا€در€ بخش€س/ود€تس/هیالت€حمایتی€از€صنایع€نش/ده€ است؟

وزارت صنعت،مع//دن و تج//ارت امکانی برای کاهش س//ود تس//هیالت ندارد و با تالشهای انجام شده تنها توانس//تهایم منابعی را برای واحده//ای صنعتی تعریف کنیم. کاهش س//ود تس//هیالت در نظر گرفته از حیطه اختی//ارات وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج اس//ت و س//ود در نظر گرفته براس//اس مصوبه ش//ورای پول و اعتبار تعیین شده است البته شرایطی برای آسان شدن دریافت تس//هیالت نیز تعیین ش//ده است به طور مثال چکهای برگشتی صاحبان صنایع،اقساط و بدهیهای مالیاتی و بیمه پرداخت نشده نادیده گرفته میشود. با وج//ود این معتقدیم از تولید بهوی//ژه در بخش مالیات بای//د بیش//تر حمای//ت ش//ود. در دنیا کش//ورهایی که ش//رایط ما را داشتهاند حتی مالیات سالهای قبل را به تولیدکنندگان بازگرداندهاند.

€یکی€از€ش/اخ €صهای€رس/یدن€به€کش/ورهای€ € نوظهور€صنعتی€رس/یدن€به€ص/ادرات€06€میلیارد€ دالری€است.€در€این€مس/یر€چه€برنام €هریز €یهایی€ شده€و€دستگا €ههای€دیگر€چه€نقشی€دارند؟

ایران در س//ند راهبردی قصد دارد در برنامه 01ساله به یک کش//ور نوظه//ور صنعتی تبدیل ش//ود. یکی از ش//اخصهای مهم برای رس//یدن به این هدف س//رانه ص//ادرات صنعت//ی 0۶ میلی//ارد دالری اس//ت. اینکه میتوانیم این هدفگذاری را محقق کنیم یا نه، موضوع دیگری اس//ت اما هدفگذاریها از طریق شاخصهای کالن و زیرشاخصهای بینالمللی استخراج شده است. برای تحقق این هدف ظرفیتهای رش//ته فعالیتهای مختلف را بررس//ی و س//هم هر اس//تان از صادرات هر رش//ته فعالیت مشخص شده است؛ به عبارت دیگر این اولویتبندیها براس//اس آمایش سرزمینی و مزیتهای نسبی هر استان تعیین شده است. یکی از اساسیترین عوامل تفکر اس//تراتژیک هماهنگی تمام دس//تگاهها و دوری از جزیرهای فکر کردن اس//ت. متاس//فانه یکی از آفات کشور برنامهریزی جزیرهای است. تمام دستگاهها باید در کنار یکدیگر به موضوعات نگاه کنند. نتیجه این نوع برنامهریزی وجود 0۶ تا 0۷ فرودگاه در کشور است که بیش//تر آنها تعطیل هستند. از س//وی دیگر راهآهن مناسب در کش//ور وجود ندارد. در بخش معادن کشور از راهآهن مناس//بی برخوردار نیس//تند به طور مثال در سنگان اگر بناست 0۲ میلیون تن کنسانتره تولید کنیم ب//رای این حجم از مواد تولیدی نه جاده پاسخگوس//ت و ن//ه راهآهن ی//ک خط. بنابراین با تش//کیل ش//ورای هماهنگی متش//کل از تمام دس//تگاهها در سند آمایش میتوان این مشکالت را بهبود بخشید.

€کیفی/ت€تولی/دات€داخلی€تا€چه€ح/د€امکان€ € گس/ترش€ص/ادرات€در€منطقه€و€جه/ان€را€فراهم€ م €یکند؟€

در زمین//ه کیفی//ت نمیت//وان صنای//ع کش//ور را به ط//ور کلی قضاوت کرد، برخی از محصوالت در س//طح اس//تانداردهای اروپایی تولید میش//ود اما بخش//ی از آن، اینگون//ه نیس//ت. به طور مث//ال در صنایع غذایی یا قطعهس//ازی خودرو برخی بخشها با استانداردهای ب//اال تولید میکنند. در حال حاضر برخی قطعهس//ازان به کش//ور آلمان و فرانس//ه صادرات دارند اما متاسفانه با نام و نش//ان خارجی در این کش//ورها توزیع میشود. این امر در صنعت پوشاک به وفور مشاهده میشود، در گم//رک محمولههایی وجود دارد که فقط نام و نش//ان خارج//ی وارد کش//ور میکنند تا روی اجن//اس ایرانی نصب شود. بخش//ی از این موضوع به ساختار فرهنگی جامعه برمیگردد که مردم به برندهای خارجی اعتماد بیش//تری دارند ک//ه در این زمینه باید نهضتی ش//کل بگیرد تا فرهنگسازی شود، بخش دیگر نیز به نهادهای نظارتی برمیگردد تا مان//ع از بین رفتن برند ایرانی در بازار ش//وند. ایجاد برندهای باکیفیت و حفظ هویت آن یکی از موثرین ابزارهای گس//ترش ص//ادرات غیرنفتی است.

یکی از اساسیترین

عوامل تفکر استراتژیک هماهنگی تمام دستگاهها و دوری از جزیرهای فکر کردن است. متاسفانه یکی از آفات کشور برنامهریزی جزیرهای است. تمام دستگاهها باید در کنار یکدیگر به موضوعات

نگاه کنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.