نقش تعرفه واردات در حمایت از تولید ملی

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

تدوین و اج//رای نظام تعرفه واردات به دو دلیل عمده اهمیت پیدا میکند؛ -1 کسب درآمد برای دولتها ۲- حمایت از تولیدات ملی ب//دون تردی//د، افزایش نرخ تعرف//ه واردات ب//رای دولتها درآمدزای//ی داش//ته و میتواند بخش//ی از هزینهه//ای جاری آنها را تامین کند ولی میتواند تبعات منفی نیز داش//ته باشد. این تبعات منفی، افزایش گرانی و ایج//اد ت//ورم در داخل کش//ور و همچنی//ن افزایش جذابیت قاچاق کاال را به دنبال خواهد داش//ت. هر چند تولیدکنندگان محص//والت نهایی در داخل از افزایش نرخ تعرفه واردات بهویژه درباره کاالهای نهایی استقبال کرده و آن را باعث افزایش قدرت رقابتپذی//ری خود در مقابل کاالهای مش//ابه خارجی ارزیابی میکنن//د ام//ا با افزایش ورود غیرقانون//ی و قاچاق همان کاال از مبادی غیررسمی، درواقع خود را در مقابل این رقبا خلع سالح شده مییابند و شکوه و گله آنها از سیل واردات آن کاال بهصورت قاچاق باال میرود. بنابراین تعیین نرخی معقول و کارشناس//ی شده برای واردات کاال میتواند نقشی موثر و تعیینکننده برای حمای//ت از تولید داخل، کاهش جذابی//ت قاچاق کاال و کاالی قاچاق و همچنین تنظیم قیمتها در بازار داخل داش//ته باشد. تمامی این موارد درباره سیاس//تهای داخلی تعیین نرخ تعرفه واردات صادق اس//ت ولی مس//ئله مهم دیگر نحوه تنظیم روابط تجاری کش//ور با طرفهای تجاری خارجی اس//ت به نحوی که رقیب تجاری هرگونه اقدام بازدارنده از س//وی طرف مقابل را با اقدامات مش//ابه تالفی میکند. اینجاس//ت که تدوین و تنظیم رژیم درس//ت تجاری و نظام هوش//مندانه تعیین تعرفه واردات اهمی//ت دوچندان مییابد. بدیهی اس//ت چنانچ//ه نرخ تعرفه واردات کاال از حد معقولی بیش//تر ش//ود عالوهب//ر اینکه باعث گرانی کاال در داخل کشور میشود، جذابیت ورود کاال از طریق غیرقانونی و قاچاق را نیز باعث شده و نهتنها از تولیدات کاالی داخلی حمایتی نشده بلکه حجم قاچاق کاال را نیز افزایش داده و دول//ت را از حقوق و درآمده//ای قانونی خود محروم میکند. از س//وی دیگ//ر، دولتها نیز نباید به مقول//ه تعرفه واردات تنها به عنوان روش//ی برای کس//ب درآمدهای بیشتر نگاه کرده و به این ترتیب باعث بروز تبعات منفی برای اقتصاد کش//ور ش//وند. ب//ه عب//ارت دیگر در ص//ورت افزایش نرخ تعرف//ه واردات برای کاالهای نهایی در کش//ور، این مصرفکنندگان داخلی هستند ک//ه بای//د تبعات گران//ی آن کاالی نهایی را تحم//ل و از بودجه خ//ود، هزینههای جاری دولت را تامی//ن کنند. البته تعریف و توجیه علت دریافت عوارض و مالیات از شهروندان هر کشوری، همی//ن تامین هزینههای جاری دولتهاس//ت اما اگر دولتی به جای اینکه همه س//ال هزینههای خود را کاهش دهد و خود را کوچکتر و چابکتر کند و کارها را به مردم بسپرد هر روز فربهتر و ولخرجتر شود آنوقت این ترفندها هم کارساز نبوده و همچنان دولتها دخلش//ان از خرجش//ان کمتر خواهد بود و فشارهای مالیاتی نیز به طور مستمر افزایش مییابد. متاسفانه کشور ما نیز به دلیل الحاق نش//دن به سازمان تجارت جهانی و وجود برخی فش//ارهای داخلی، یکی از کشورهای با نرخ تعرفه باالی واردات در جهان اس//ت. البته در سالهای اخیر، تالشهای خوبی برای کاه//ش نرخ موثر تعرف//ه واردات و همچنین کاهش ردیفهای تعرفهای شده که مثبت ارزیابی میشود ولی کافی نیست و باید چنین سیاستهایی تثبیتشده و تداوم داشته باشد.

علیرضا€حائری €کارشناس€صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.