نظارت مستمر بر شرکتهای خصوصی

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

مش//اور ریی//س س//ازمان خصوصیس//ازی اع//الم کرد:تصور نادرس//تی که برخی در جامعه ترویج میکنند، این اس//ت که با خصوصیسازی شرکتهای دولتی، آنها به حال خود رها میشوند در حال//ی که طب//ق قانون تا ۵س//ال پس از واگذاری س//ازمان خصوصیسازی نظارت مستمر بر این شرکتها دارد.

جعفر سبحانی در گفتوگو با ایرنا گفت:در دوره پنجساله پس از واگذاری، صاحبان جدید س//هام ش//رکتها بای//د برای اموری چون افزایش سرمایه، گرفتن وام، اصالح اساسنامه، ثبت صورت جلس//ات مجامع عمومی و مانند آن از س//ازمان خصوصیسازی مج//وز بگیرن//د. وی ادامه داد: نتایج یک بررس//ی در س//ال 4۹ روی 3۲ ش//رکتی که ب//ه صورت کنترلی - بلوکی واگذار ش//ده بودند، نش//ان میداد که این ش//رکتها نهتنها پ//س از واگذاری تضعیف نش//دهاند بلکه بهرهوری و اشتغال آنها نیز افزایش یافته که نتایج آن به هیات دولت نیز ارس//ال شد. سبحانی گفت: این 3۲ شرکت، آنهایی بودند که بیش از 0۵ درصد سهامشان واگذار ش//ده بود تا مش//خص شود که واگذاری س//هام آنها چه اثری بر کارآیی، بهرهوری و اش//تغال شرکتها داش//ته است. وی افزود: پارس//ال این پایش به بیش از 100 شرکت واگذار شده به شکل کنترلی - بلوکی تس//ری یافت و دو پژوهش//کده نیز در بررس//ی عملکرد این شرکتها با سازمان خصوصیسازی همراهی کردند تا ۷ شاخص کلی شامل اشتغال، بهرهوری، توسعه، نیروی انسانی، سرمایهگذاری، سودآوری و کارآیی آنها رصد شود. مشاور رییس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه برای هر یک از شاخصهای یاد شده زیرشاخصهایی نیز تعریف شد تا بررسیها به طور دقیق پاش ش//ود، گفت: پس از بررس//ی، شرکتها بر اساس شاخص و ضریب اهمیت آنها امتیاز گرفتند و رتبه بندی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.