پیشبینی تولید 3 میلیون خودرو در آینده نزدیک

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

کارخان//ه ایرانخ//ودروی کرمانش//اه با ظرفیت اسمی ساالنه تولید ۰۳ هزار دستگاه و در دو شیفت کاری با هدف توسعه صادرات با حضور مع//اون اول رییسجمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل و جمعی از مدیران ارش//د گروه صنعتی ایرانخودرو افتتاح شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.