بررسی«گسترشصنعت»ازاثربخشیسیاستتسهیالتسرمایهدرگردش بدون افزایش قدرت خرید تولید درجا میزند

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

ب//ازار ف//روش یا کمب//ود س//رمایه در گردش کدام ریش//ه مش//کل صنایع کشور هس//تند؟ این روزها در بررسی عملکرد سیاس//تهای دولت یازدهم در بخش تولید با ۲ رویکرد روبرو هستیم. کارشناسان و مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدن//د کمبود نقدینگی یک//ی از چالشهای اصلی صنایع بهویژه صنایع کوچک و متوس//ط اس//ت که اجرای طرح رونق تولید و تزریق ۶1 هزار میلیارد تومان در س//ال گذش//ته و ۰۲ ه//زار میلیارد تومان در س//الجاری در همین راستاس//ت اما اقتصاددانها و فعاالن صنعتی معتقدند رکود و کمبود سرمایه در گردش ریشه در کمبود تقاضا دارد و دولت برای برنامهریزی در جه//ت از بی//ن بردن رکود در تولید باید س//راغ تقاضا برود. اگر نیمنگاهی به وضعیت قدرت خرید مردم و رشد صنعتی در یک دهه اخیر داشته باشیم میبینیم براساس آمارهای رسمی حجم صنعت نسبت به ابتدای دهه۰۸ دو برابر شده اما با توجه به کاهش درآمد خانوار شهری که مخاطب اصلی خرید کاالی صنعتی است اکنون تقاضا با سال1۸۳1 برابر است. در نتیجه صنعت تا حدودی رشد داشته اما مشکل اصلی کشور نبود بازار فروش و ناتوانی قدرت خرید مردم است. به عبارت دیگر تزریق سرمایه در گردش تنها میتواند مشکالت داخلی واحد صنعتی همچون بدهی را برای مدت کوتاهی رفع کند اما ریشه اصلی مشکالت بر جای خود باقی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.