با حضور معاون اول رییسجمهوری آغاز شد آبگیری سد «جامیشان» کرمانشاه

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

با حضور معاون اول رییسجمه//وری و وزیر نیرو، آبگیری س//د مخزنی «جامیشان» در شهرس//تان سنقر و بهرهبرداری همزمان از طرح آبرس//انی به ۰۰۸ روس//تای کشور با ۰۰۵ هزار نفر جمعیت آغاز شد.

بهگزارش پایگاه اطالعرس//انی وزارت نیرو (پاون)، اس//حاق جهانگیری روز گذش//ته در ادامه برنامههای س//فر به استان کرمانشاه در شهرستان سنقر حضور یافت و همزمان با حضور وی آبگیری سد جامیشان آغاز شد.

س//د جامیشان از نوع س//نگریزهای با هسته رسی است که حجم مخ//زن آن ۲۵ میلیون مترمکعب، طول تاج ۸۶۲ متر، عرض تاج ۸ متر و ارتفاع از پی 4۵/۵ متر است.

عملیات اجرایی این سد از سال ۸۸ آغاز و برای ساخت آن 4/111 میلیارد تومان هزینه شده است.

تامین آب کشاورزی منطقه به میزان ۰۶۵۳ هکتار و تامین آب م//ورد نیاز صنعت منطقه به میزان ۶ میلیون مترمکعب و کنترل س//یالب و جلوگیری از خس//ارات آن از جمله اهداف ساخت این سد است.

گفتنی اس//ت همزم//ان با آغ//از آبگیری دو س//د مخزنی جامیش//ان و زمکان، طرح آبرسانی به ۰۰۸ روستای سراسر کش//ور با جمعیت ۰۰۵ ه//زار نفر در اس//تانهای مازندران، فارس، لرستان و خراسان جنوبی نیز افتتاح شد.

در این آیین، بهرهبرداری از ۲1 هزار و ۲4۶ هکتار ش//بکه آبیاری اصلی س//دهای زاگرس، آزادی، سلیمان شاه و گیالن غرب نیز در استان کرمانشاه آغاز شد.

همچنین آبگیری س//د مخزنی زمکان در اس//تان کرمانشاه با حضور مع//اون اول رییسجمهوری و وزی//ر نیرو صبح روز گذشته آغاز شد.

اس//حاق جهانگیری در جریان سفر به استان کرمانشاه، در شهرستان داالهو و در محل ساخت سد زمکان حضور یافت و همزمان با حضور دکتر جهانگیری آبگیری این سد آغاز شد.

س//د مخزنی زمکان از نوع سنگریزهای با هسته رسی است که عملیات اجرایی آن در سال ۵۸ آغاز شده است. طول تاج این س//د ۸7۲ متر، عرض آن ۰1 متر و ارتفاع س//د از پی ۸۵ متر است. حجم مخزن س//د زمکان ۳۲ میلیون مترمکعب و اعتبار هزینه شده برای آن 111 میلیارد تومان است.

تامی//ن آب مطمئن مورد نیاز ۰۳۵ هکتار از باغهای بخش گهواره در سالهای خش//ک و احیای ۰۰71 هکتار از اراضی کشت دیم به کشت آبی از جمله اهداف ساخت این سد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.