طراحی و ساخت نخستین درزین برقی جهان

برای نخستینبار انجام گرفت

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

برای نخستینبار در جهان، مبتکران و متخصصان کشورمان موفق به طراحی و ساخت نخستین درزین (وسیله نقلیه ریلی ت//ردد ماموران راهآهن) برقی برای اس//تفاده در خطوط ریلی و مترو شدند.

ب//ه گ//زارش ایرن//ا، درزین با ه//دف س//رویسدهی و اعزام کارش//ناس و کارگر به طول خط ریلی، انجام کمیس//یونهای میدانی، تش//ریفات و بازدی//د و در مواقع اضطراری، اعزام برای انج//ام ام//ور تعمیر و بازرس//ی خطوط ریل//ی، طراحی و غیره مورداستفاده قرار میگیرد.

کاپیتان «محمدرضا بهروزی» با کمک س//ایر مهندس//ان و پژوهش//گران گروه مبتکران،پس از ۶ س//ال، ایده ساخت این درزین را اجرایی کرد و به تولید رسانید؛ پروژهای که در صورت تولید انبوه، کش//ور را از واردات این خودروی مورداستفاده در خطوط ریلی و خروج ارز بینیاز میکند.

وی در گفتوگو با ایرنا درباره این ایده و چگونگی انجام کار اظهار کرد: ایده این پروژه از س//ال ۶۸۳1 شکل گرفت، اما در عمل از س//ال ۰9۳1 عملیات اجرایی س//اخت آن آغاز شد و با پشتسر گذاش//تن آزمایشها و اخذ استانداردهای مختلف از راهآهن جمهوری اس//المی ایران، درنهایت حدود یکماه قبل با صرف بیش از ۸۶1هزار نفر س//اعت فعالیت فکری، پژوهشی و عملیات//ی بی//ش از ۰7 نفر کارکن//ان و متخصصان متالوژی، مکانیک، الکترونیک ...و به ثمر نشست.

بهروزی که پیشینه تولید شبیهساز پرواز (سیموالتور) با ۰۳ نوع هواپیما را نیز در کارنامه داشته، افزود: این درزین با صرف هزین//ه یکصد میلیارد ریالی و با هزینه ش//خصی اعضای گروه ساختهش//ده که نسبت به نمونه مش//ابه وارداتی از نوع دیزلی ۰۵درصد هزینه کمتر برای کشور دارد.

این خلبان مبتکر ایران//ی تصریح کرد: تولید این محصول با هدف حضور در بازارهای صادراتی انجامش//ده و در کشورهای همجوار نظیر ترکیه و عراق و حتی فرانسه امکان حضور خواهد داشت.

به//روزی ادامه داد: در تولید این درزی//ن، از ۰7درصد توان داخلی و ۰۳درصد قطعات و محصوالت خارجی استفادهش//ده است، ۳ تن وزن دارد و با سرعت ۰۶ کیلومتر در ساعت، قابلیت حمل ۶1 نفر (همراه با راننده) را دارد.

به گفته این مبتکر، این درزین با توجه به نوع ویژه طراحی، در مواقع لزوم قابلیت تبدیل به درزین جرثقیل و آمبوالنس را نیز خواهد داش//ت که با طراحی اتاقک متفاوت برای هر یک از این جنبهها امکانپذیر شده است.

وی خاطرنشان کرد: این درزین آزمایشهای مختلف میدانی ترمز و کشش (هرکدام دارای بیش از ۰۵ آیتم مختلف) و سایر تستها نظیر تست صدا، ضربه، سایش چرخ نسبت به ریل ...و را در شرکت رضوان درود، وابسته به راهآهن جمهوری اسالمی ایران در ایستگاه اسالمشهر با موفقیت پشت سر گذاشته است.

در همین پیوند، «محمدرضا ابرقویی» دیگر مهندس همکار در ساخت این درزین به ایرنا گفت: صنعت ریلی یکی از صنایع راهبردی کش//ور اس//ت که س//اخت و نگهداری ریل در آن از اهمیت باالیی برخوردار است.

وی بی//ان کرد: بیش از ۰۸درصد درزینهای موجود کش//ور برای اه//داف حملونقل کارکنان، کارگری و تش//ریفاتی ویژه مدی//ران مورداس//تفاده اس//ت و ۰۲درصد دیگر ب//رای اهداف مس//افربری برای مس//افتهای محدود، درزی//ن جرثقیلدار، درزین باربری و درزین آمبوالنسی همراه با تجهیزات پزشکی، در زمان بروز حادثه بهکار میروند.

ابرقوی//ی یادآوری کرد: خطوط ریلی ه//ر چند وقت یکبار، بسته به میزان ترافیک خط، نیازمند بررسی فیزیکی و چشمی از س//وی کارکنان کنترل اس//ت که در این زمینه، استفاده از درزین ضمن افزایش س//رعت کار، به صرفهجویی در هزینهها میانجام//د؛ در صورت اس//تفاده نکردن از این وس//یله ریلی، بازدیده//ای دورهای باید از راه خطوط جادهای مجاور ریلهای راهآه//ن و ب//ا اس//تفاده از خودرو انجام ش//ود ک//ه هزینههای نگهداری ریلها را باال میبرد.

وی با اش//اره به نخستین درزینهای استفاده شده در کشور، ادامه داد: درزینهای اولیه از امریکا وارد شدند که با بنزین کار میکردند و مصرف س//وخت آنها ۰۳لیتر در هر ۰۰1 کیلومتر پیمایش بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.