تا پایان انتظار ۰۰۱ ساله ارومیه برای رسیدن قطار

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

خط آهن قطار مراغه - ارومیه پروژهای است که ۰۲سال در آذربایجانغربی اجرا میشود ولی هنوز به نتیجهای نرسیده است. مسئوالن دولتی نیز برای چندمین بار در حال تغییر زمان آخرین وعدههایش//ان هس//تند. در آخرین اعالم قرار اس//ت این قطار تا ۶ هفته بعد به ارومیه برسد.

آذربایجانغربی یکی از استانهای مرزی ایران است که به سبب داشتن مرز مشترک با کشور همسایه اهمیت ویژهای در توسعه کشور دارد اما خود از توسعه کیلومترها فاصله دارد. قطار یکی از زیرساختهای توسعه هر منطقه به شمار میرود. این زیرساخت توسعه در آذربایجانغربی ۰۲ سال است که فقط به وعده مبدل شده و هنوز به تحقق نرسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.