«دوچرخه» صنعتی در راه مانده

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

دوچرخ//ه در ای//ران پی//ش از آنکه کارب//ردی همگانی پیدا کند یک وس//یله اشرافی بهش//مار میآمد، آنگونه که اس//ناد و عکسهای مجموعههای شخصی به جای مانده از دوره قاجار گواهی میدهن//د برخی خانوادههای اعیان و اش//راف در س//الهای پایانی حکومت قاجار، جداگانه و ش//خصی، دوچرخههایی را از اروپا به ای//ران وارد کردند. این مسئله موجب شد زمینه ورود آرام دوچرخه به جامعه ایران فراهم آید، به گونهای که پیش از آغاز جریان واردات گسترده دوچرخه به ایران که در میانه سالهای 4۰۳1 تا ۰۲۳1 رخ داد، ۳۲ دوچرخهسازی در سال 1۰۳1 به گواه سرشماری این سال، در تهران در تردد بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.