مدیریت تنبیه

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

خوانن//دهاي عزی//ز ای//ن حکای//ت را برایم فرس//تاده و نظ//رم را پرس//یده اس//ت. حکای//ت خواندن//ي اس//ت، بخوانیم:

«خان//م معلم//ي پ//س از یکي، دوبار آموزش درس، از شاگردانش پرسید: چه کسي متوجه نشده است؟

3نف//ر از ش//اگردان دستش//ان را ب//اال بردن//د. معلم گف//ت: بیایی//د جلوي تخت//ه و چوب تنبیه خود را از کیف//ش بیرون آورد. همه دانشآموزان جا خوردند و متعجب و ترسان به خانم معلم نگاه ميکردند. معلم به یکي از 3دانشآموز گفت: پس//رم این چوب را بگیر و دو بار به کف دست من بزن. دانشآموز متعجب پرس//ید: به کف دست ش//ما بزنم؟ به چه دلیل؟ معلم گفت: پسرم مطمئنا من در تدریسم موفق نبودم که شما متوجه درس نشدي. به همین دلیل باید تنبیه شوم.

دانشآموز اول دوبار به دس//ت معل//م زد و معلم از درد سوزش دستش آهي کشید و چهرهاش برافروخته شد.

نوبت نفر دوم شد، دانشآموز دوم که گریهاش گرفته بود به معلم گفت: خانم معلم! به خدا من خودم دقت نکردم و یاد نگرفتم. من دوست ندارم با چوب به دست شما بزنم. از معلم اصرار و از دانشآموز انکار! دیگر، تمامي دانشآموزان کالس به گریه افتاده و از بازیگوشيهاي گاه و بیگاه داخل کالس هنگام درس دادن معلم شرمس//ار بودند. از آن روز دانشآموزان کالس از ترس تنبیه ش//دن معلمشان جرات درس نخواندن نداشتند.»

آی//ا این داس//تان ميتواند مصداقي ب//راي همه مدیران ارجمن//د مملکت باش//د که اگ//ر در ح//وزهاي خطایي از مخاطبان حوزه آنها س//ر زد، خود را تنبیه کنند تا الگویي براي رسیدن به جامعه سالم شویم؟

آیا ميتوان امید داش//ت روزي برسد که اگر در ادارهاي کمکاري شد به جبران آن، رییس اداره، خود تمام کارهاي عقبافتاده را از کارمندان گرفته و به شخصه انجام دهد؟

آیا ميش//ود اگر در بانکي کالهبرداري یا اختالس ش//د مدیر مربوط خود را تنبیه کرده و تنزل شغل دهد؟

آیا روزگاري خواهد شد که اگر در حوزه فرهنگي کاستي از س//وي مردم یا متولیان وجود داش//ته باشد دولتمردان مربوط استعفا دهند؟

آیا کسي به چش//م خواهد دید که اگر در حوزه امنیتي و انتظام//ي بر مردم اجحافي ش//د فرماندهان انتظامي به همین دلیل به حبس اختیاري روند؟

آی//ا هرگز ممک//ن خواهد بود که اگ//ر در حوزه قضایي خطایي انجام ش//د قاضي استعفا داده و رییس شعبه خود را مکافات کند؟

آیا امکان دارد که اگر خار و خاشاکي در سطح شهر باقي ماند، تنها رفتگر خسته نیمهشب تنبیه نشود و شهرداران آسوده در خواب هم سوال و جواب بشوند؟

آی//ا ميتوان باور کرد که اگر نوازندهاي در نواختن س//از و یا خواندن نت خطایي داش//ت و ساز ناساز نواخت، رهبر ارکس//تر خ//ودش را مقصر بداند و همه خط//ا را به گردن نوازنده نیندازد؟

آی//ا روزي فرا خواهد رس//ید که هی//چ کارگري در خط تولید به دلیل خرابيهاي یک دستگاه فني و یا بيتوجهي مدیران باالدست اخراج نشود و باالدستيها هم خود را در کمکاريها مقصر بدانند؟

آن روز ف//را ميرس//د ک//ه اگ//ر هم//کار روزنامهنگاري یادداش//تي به خطا نوش//ت، معاون س//ردبیر یا سردبیر یا مدیرمس//ئول روزنام//ه و یا مقاماتي باالت//ر این خطا را به گردن بگیرند؟

آیا همه استادان با خود فکر کردهاند که چرا دانشجویان آنها جوینده دانش نیستند و به طنز ميگویند که دانشگاه، محلي است که در آن دانش، گاهي نیاز است؟

و ب//ه زبان س//اده، آیا هرک//س که مقام باالت//ري را در اختیار دارد، ميتواند به فرهنگي دس//تیابد که در خطاي پاییندس//تي خودش را شریک بداند و همه کاسه و کوزه را همیشه بر سر کارمند و کارگر و دانشآموز و دانشجو و زیردستان نشکند؟

فک//ر کنید اگر این فرهن//گ در ادارههای دولتي جاري و س//اري ش//ود و مدیران ارجمند از برج عاج خود خارج شوند و کمي با کارکنان خود همدلي و همراهي کنند چه روزگار وصلي در جامعه به وجود خواهد آمد؟

اگر تفکر معلمي که خودش را در ندانس//تن و نفهمیدن ش//اگردانش مقصر ميدان//د، تفکري همگان//ي در جامعه معلمان کشور و خانواده بزرگ آموزش و پرورش شود بعد از یکي، دو نس//ل چه انس//انهاي فرهیختهاي در جامعه خواهیم داشت.

در عال//م رویا هم که ش//ده براي لحظات//ي تصور کنیم ک//ه همگان، این تفکر زیباي معلم ناش//ناس را با تبلیغ و اطالعرساني مناسب همراه کرده و همه مدیران و مقامات و روساي ارشد و میاني و پاییندستي و معلم و استاد و.... به آن پیوستهاند و فرهنگ مدیریت تنبیه همگاني شود و یاد بگیریم که خودمان را در اتالف س//رمایههاي مادي و معن//وي جامعه تنبیه کنیم، عجب مدینه فاضلهاي خواهد شد.چه عیبي دارد، هرکس این یادداشت را ميخواند براي لحظاتي چنین ش//ود، امید دور نیس//ت، مدینه فاضله در تفکر من و شماست.

ناصر‌بزرگمهر مدیر‌مسئول

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.