چاپ‹اسکناس‹با‹واحد‹تومان‹هزین ‹هبر‹است

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

در اص//الح قان//ون پولی ای//ران این موضوع مطرح ب//ود و یکی از مصوبات دول//ت تغییر واحد پولی ب//ود که باید فرآیند قانونی خ//ود را طی میکرد تا به مرحله اجرا برسد. چاپ اسکناس با واحد تومان هزینهبر است و متخصصان بان//ک مرک//زی باید اع//الم کنند چه میزان هزینه برای ای//ن تغییر به بازار پول تحمیل میشود.باید در انتظار نظر مجلس و تایید ش//ورای نگهبان برای اجرای آن بود، یک بحث این فرآیند ش//کلی اس//ت و یک بحث دیگ//ر آن حقوقی، قانونی و محتوایی اس//ت که باید فرآیند آن طی شود اما هنوز این موضوع به دولت ابالغ نشده است.

نکته مه//م این اس//ت که آی//ا امروز اولوی//ت ما در ب//ازار پ//ول، تغییر واحد پول اس//ت و این امر چه میزان ضرورت دارد؟ بای//د گفت امروز اولویت بازار پول ما تغییر واحد پ//ول یا حذف چند صفر نیست.کش//ورهایی که واحد پولشان را تغییر دادند اغلب به این دلیل بود که شهروندانشان در معام//الت خ//ود دچار مش//کل میش//دند و در خریده//ای روزانهش//ان مجبور بودن//د حجم زیادی از پ//ول را جابهجا کنند مانند کش//ورهای زیمباوه و ترکی//ه که با تورم 3رقم//ی مواجه بودند و برای حل مش//کل نقل و انتقال پول مجبور به تغییر واحد پول خود ش//دند. این در حالی اس//ت که تورم در کشور ما هیچوقت 3رقمینب//وده و دولت یازدهم موفق به کاهش نرخ تورم شد و آن را تک رقمی کرد.

در برخی از کش//ورها بانکها به شکل الکترونیکی اداره نمیش//دند و این درحالی است که امروز حتی بچههای کوچک ما از کارتهای الکترونیکی به جای پول اس//تفاده میکنند و نی//ازی به جابهجایی حجم زیادی از پول نیس//ت. ن//رخ تورم در ای//ران کنترل شده اس//ت و اصالح ظاهری بازار پول ایران و تغییر نام آن چندان در اولویت قرار ندارد زیرا ش//کل پول که تغییر کند بیش//تر ش//بیه عمل زیبایی است که برخ//ی افراد انجام میدهن//د و این اصالح به صورت س//اختاری نیس//ت و تنها برای حفظ ظاهر و زیبایی چنین اقدامی انجام شده است.

چاپ اس//کناس با واح//د تومان هزینهبر اس//ت و متخصصان بانک مرکزی باید اعالم کنند چه میزان هزینه برای این تغییر به بازار پول تحمیل میشود.

هادی‌ح ‌قشناس

‌اقتصاددان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.