توسعه کارآفرینی شبکهای، راهکار ایجاد اشتغال پایدار

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

اش//تغال و کارآفرینی با توجه به جمعیت بیکار رو به افزایش در کش//ور مورد توجه مسئوالن قرار گرفته اس//ت اما محقق نش//دن اهداف اشتغالزایی بهدلیل نبود اکوسیستم کارآفرینی و همچنین نبود رویکرد توسعه شبکهای کارآفرینی، بهعنوان یکی از معضله//ای بزرگ حوزه کارآفرینی و اش//تغال شناخته میشود. درحالی که نظام شبکهای، یکی از موضوعاتی است که در برنامهریزهای کشورهای توس//عهیافته م//ورد توجه قرار گرفت//ه و در ایجاد کارآفرینی هم نقش بسزایی داشته است.

کارشناسان بر این اعتقادند که توسعه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط با رویکرد توسعه شبکهای مهمترین راهکار توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار در کشور است به طوری که این بنگاههای تولیدی باید با این رویکرد در زنجیره جهانی ارزش، حضور پایدار داش//ته باش//ند تا از طریق مشارکت بخش خصوصی و دولتی بتوان اکوسیس//تم پویا و فعال کارآفرینی را ایجاد کرد.

هرچند کارشناس//ان بر این باورند اگر نقش//های از ش//بکههای کوچک و بزرگ بنگاهها و واحدهای اقتصادی توس//عهیافته و فعال، روابط میان آنها و بازارهای کااله//ا دراختیار کارآفرینان و بنگاههای نوپا قرار گیرد که اطالعات مهم و الزم در آن درج شده باش//د، آنها میتوانند به کمک این نقشه راه ورود خود را به شبکه فعالیت اقتصادی کشور پیدا کنن//د و با مخاطرات کمتری این راه را طی کنند. چنین نقشهای، عالوه بر اینکه یک راهنمای بسیار مه//م برای کارآفرینان اس//ت، میتواند در خدمت س//رمایهگذاران، سیاس//تگذاران، کارجوی//ان و پژوهش//گران نیز قرار گیرد. اما واقعیت این اس//ت که شناخت این شبکهها و یافتن راه اتصال به آنها پیچیدهتر از آن اس//ت که بنگاههای نوپا بهتنهایی قادر به آن باشند. آمارهای حاصل از پژوهشهای گوناگون نشان میدهند بسیاری از بنگاههای نوپا بهدلیل اینکه شناختی از شبکههای فعال در عرصه تولید و بازار و اقتصاد ندارند، اندوخته ناچیزش//ان را در همان گامهای نخس//ت ورود به عرصه کار از دس//ت میدهند و ناچار به ترک میدان میشوند. آس//یب این امر فقط زیان اقتصادی نیست بلکه از دست رفتن امید به فعالیت دوباره است.

‹پیروی‹از‹نظام‹شبک ‹های‹و‹سیستمی‹ ‹

ابوالفض//ل رضوی، معاون توس//عه روس//تایی و مناطق محروم ریاستجمهوری معتقد است زمانی که به نظام برنامهریزی کشور نگاه میکنیم متوجه میش//ویم که باید از نظام ش//بکهای و سیستمی پی//روی کند در همی//ن نظام برنامهریزی کش//ور نیز مس//ائل جدا از هم ق//رار دارد و اتصالی به هم ندارد. اگر امروز شبکه اینترنت قطع شود آیا بازهم میتوانی//م با سیس//تمهای مجازی دیگ//ر ارتباط داش//ته باش//یم و از وضعیت کش//ور و دنیا مطلع باش//یم؟ بنابرای//ن وقتی این اتص//االت با اینترنت برقرار شده توانستهایم به رشد و تعالی برسیم پس در نظام برنامهریزی نیز به اتصال نیاز داریم.

رضوی در نشس//ت تخصصی نگرش ش//بکهای، ضرورت توس//عه کارآفرینی در ایران امروز با بیان مطلب عنوان ش//ده گفته است که اگر ما سیستم ش//بکهای را در کشور داش//تیم وضعیت جامعه به این صورت نبود چراکه در بخش زیس//تمحیطی تع//ادل جمعیت//ی و توزیع ثروت دچار مش//کالت جدی هستیم. ش//اید برخی از افراد این مشکالت را نتیجه نبود آمایش سرزمینی بدانند ولی به نظر میرسد آمایش سرزمینی بیش از اینکه علت باشد بهانه است.

‹نبود‹نقشه‹راه‹توسعه‹کارآفرینی ‹

ای//ن درحالی اس//ت ک//ه غالمرضا س//لیمانی، مع//اون صنایع کوچک س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران معتقد اس//ت اقتصاد دولت//ی با نظ//ام برنامهریزی متمرک//ز، تخصیص بودج//ه مبتنیبر گس//تردگی جغرافیای//ی و نظام بانکی و پولی نامناسب و نظارت مبتنیبر مچگیری ازجمله معضالت کالنی است که در اقتصاد وجود دارد.

س//لیمانی با اش//اره به معضالت کالن اقتصادی کشور به گس//ترش صنعت گفت: در همین زمینه میتوان به نبود نقشه راه برای شکلگیری توسعه کارآفرینی، بیکاری جوانان، پایینبودن سطح رفاه اجتماعی و توس//عه نامتوازن منطقهای اشاره کرد. از طرفی، غایببودن بخش مولد در اقتصاد کشور و سهمبری ناعادالنه عوامل در زنجیره ارزش اقتصاد کشور را با چالش روبهرو کرده است.

معاون صنایع کوچک س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران راهکار توسعه کارآفرینی و اش//تغال پایدار را توسعه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط با رویکرد توسعه شبکهای عنوان کرد و گف//ت: این بنگاهها باید با ای//ن رویکرد در زنجیره جهان//ی ارزش، حضور پایدار داش//ته باش//ند تا از طریق مش//ارکت بخش خصوص//ی و دولتی بتوان اکوسیستم پویا و فعال کارآفرینی را ایجاد کرد.

س//لیمانی تاکی//د دارد: محق//ق نش//دن اهداف اش//تغالزایی بهدلیل نبود اکوسیستم کارآفرینی و همچنین نبود رویکرد توسعه شبکهای کارآفرینی، بهعنوان یکی از معضلهای بزرگ حوزه کارآفرینی و اشتغال شناخته میشود.

معاون صنایع کوچک س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اظهار کرد: برای توسعه بنگاههای خرد، کوچک و متوس//ط باید نقشه راه توسعه در سطح ملی تدوین شود و سپس براساس مزیته//ای منطقهای طرحهای توس//عه اس//تانی تدوین و پروژههای توس//عه این بنگاهها در سطح ملی با رویکرد توسعه شبکهای اجرا شوند.

به هر روی، رویکردهای توسعهای در عصر جدید بر اس//اس رویکرد ش//بکهای و هم//کاری بهجای رویکرد منفرد و غیرش//بکهای تعریف میش//وند. همچنی//ن رویک//رد مداخله و حمایت مس//تقیم دولت در راه توس//عه باید جای خود را به رویکرد و حمایت غیرمستقیم دهد تا بتوان در مسیر توسعه گام برداش//ت و ظرفیتهای اشتغال و کارآفرینی ر ا باال برد.

بر اساس این گزارش، باید درنظر داشت توسعه با ش//بکهای بودن امکانپذیر اس//ت و توس//عه را بای//د از محل و منطقه ش//روع کرد و س//پس در ابعاد گس//تردهتر انجام داد. جمعیت کش//ور ما در س//ال ۵۳۰۱ در بخش فعاالن روستایی ۸۶ درصد ب//وده در حال//ی که امروز و در آمار س//ال ۰۹ این جمعیت برعکس شده و جمعیت شهرنشین حدود ۰۷ درصد اس//ت یعنی جمعیت روس//تایی ما نرخ جمعیت شهری را گرفته است.

هرچن//د کارگ//زاران دولت//ی، سیاس//تگذاران اقتصادی، پژوهش//گران، دانش//گاهیان، رسانهها و دیگر افراد جامع//ه، بر اهمی//ت کارآفرینی تاکید ویژهای دارند اما آمارها نش//ان میدهد بنگاههای نوپایی ک//ه در قالب کارآفرینی ش//کل میگیرند، بهویژه در س//الهای اولیه، ب//ا خطر زمینخوردن روبهرو هس//تند تا جایی ک//ه میتوان گفت بخش قابلتوجهی از بنگاههای نوپا در همان سال نخست تاسیس تعطیل میشوند. بنا بر برخی آمارها، کمتر از ۰۱ درصد این بنگاهها س//ال پنجم عمرش//ان را میبینند.

محقق نشدن اهداف اشتغالزایی بهدلیل

نبود اکوسیستم کارآفرینی و همچنین نبود رویکرد توسعه شبکهای کارآفرینی،

بهعنوان یکی از معضلهای بزرگ حوزه کارآفرینی و اشتغال

شناخته میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.