‹توانمندی‹تولید‹و‹صادرات‹در‹گرمسار‹افتخار‹آمیز‹است‹

رییس‹اتاق‹سمنان‹در‹بازدید‹از‹واحدهای‹شهرستان‹گرمسار‹مطرح‹کرد‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان از واحدهای شهرستان گرمسار بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از استان سمنان، علیاصغر جمعهای در نشس//ت با اعضای هیاتمدیره انجمن مدیران صنایع شهرستان گرمسار گفت: شهرستان گرمس//ار ظرفیتهای بالقوهای دارد زیرا این شهرستان ۰۱ شهرک صنعتی را دربرگرفته است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی اس//تان سمنان تصریح کرد: وجود صنایع برتر در شهرستان گرمسار توانمندیهای تولید و صادرات را افزایش داده است.

جمعهای ایجاد تشکلهای همسو در گرمسار را ضروری دانست و ادامه داد: وجود صنایع همرش//ته در این شهرستان میتواند تشکل واحدی را انسجام دهد. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی استان سمنان معتقد است که تش//کلهای صنعتی میتوانند مطالبات خود را در چارچوب خاص بازگو کنند. جمعهای صادرات واحدهای تولیدی در این شهرس//تان را فعال دانس//ت و افزود: صادرات محصوالت بهداش//تی و آرایشی، انواع لوازم خانگی و صنایع ریختهگری در گرمس//ار شاخص بوده و باعث افتخار است که نشان محصوالت خانگی این واحد در کل کشور شناخته شده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی استان سمنان از آمادگی همکاریهای متقابل اتاق با صنایع گرمس//ار خبرداد و خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی سمنان خدمات خاص مانند مشاوره، برگزاری کارگاههای آموزشی، صدور گواهی مبدا ...و میدهد.

جمعهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را حاصل تعامل ۳قوه برش//مرد و گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون ۶2 نشست برگزار کرده و تعدای از مصوبات این شورا در سطح کشور اجرایی و عملی شده است. جمعهای یکی از مشکالت فعاالن اقتصادی را ناآگاهی از قوانین و مق//ررات نامبرد و ادامه داد: فعاالن اقتصادی باید در حوزه مالیاتی، حقوقی و تامین اجتماعی از مش//اوران زبده بهره ببرند و این امکان در اتاق سمنان وجود دارد تا مشاورههای حقوقی در محل اتاق بازرگانی برگزار شود.

در ادامه این نشست، شهرام پرویز، رییس انجمن مدیران صنایع شهرستان گرمس//ار شرایط واحدهای تولیدی در شهرس//تان گرمسار را نسبت به دیگر نقاط استان مطلوب ارزیابی کرد و گفت: انجمن مدیران صنایع شعبه گرمسار توانس//ته مش//کالت فعاالن اقتصادی را احصا کند و مخاطرات پیشرو را به سازمانهای دولتی مرتبط اعالم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.