صادرات 600 هزار دالری خوشه سنگ استان یزد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان یزد از صادرات ۰۰۶ هزار دالری محصوالت خوشه سنگ استان یزد از ابتدای سال ۶۹ تا پایان تیر خبر داد.

ب//ه گ//زارش خبرنگار گس//ترش صنع//ت از اس//تان یزد، سیدمس//عود عظیمی در بازدید از برخ//ی واحدهای صنعتی عضو خوش//ه س//نگ با اش//اره به فعالیتهای انجام شده در 4س//ال اخیر گف//ت: در این م//دت با حمایتهای ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی و هم//کاری ذینفعان عضو خوش//ه برنامههای مختلفی در حوزههای تولید، بازار، ارتقای فناوری و صادرات انجام شده است.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان یزد با اشاره به تشکیل کنسرسیوم صادراتی واحدهای عضو خوشه صنعتی در سال گذش//ته گفت: در قالب این کنسرسیوم برنامههایی در زمینه بازاریابی در کشورهای جدید هدف صادراتی مانند روس//یه، عمان و آسیای میانه انجام شد که با به ثمر رسیدن این تالشها، از ابتدای سال جاری تاکنون اعضای کنسرسیوم موفق به صادرات نسبت به مناسب محصوالت خود شدند که این روند امسال نیز تداوم خواهد داشت.

عظیمی تصریح کرد: از ابتدای س//ال ۶۹ تا پایان فروردین بیش از ۰۰2 هزار دالر انواع سنگهای ساختمانی از گمرک اس//تان یزد به مقصد کشورهای عراق، قزاقستان و صربستان صادر شده است اما آمارهای پیمایشی و غیررسمی از صادرات ۰۰۶ هزار دالری این محصوالت خبر میدهد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی یزد تاکید کرد: ارائه آمار متفاومت به این دلیل اس//ت که بخشی از آمار صادرات سنگهای ساختمانی استان از طرف گمرکات سایر استانها ثبت میشود.

عظیمی ابراز امیدواری کرد که با فعالیت این کنسرس//یوم صادرات//ی واحدهای صنعتی عضو بتوانند محصوالت تولیدی خود را روانه بازارهای هدف کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.