بازدید استاندار سمنان از واحدهای صنعتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

بازدید از ش//رکتهای ش//کوفه نگین آرین، داتیس، پارس بت//ون و س//ناتور در برنامه این س//فر بود و عمده مش//کالت واحدهای تولید بروکراسی اداری اعالم شد.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از اس//تان س//منان، محمدرضا خباز، اس//تاندار س//منان به اتفاق اعضای کارگروه س//تاد تسهیل و رفع موانع تولید استان از یک واحد تولیدی در شهرستان سمنان بازدید کردند.

در زمین//ه اهداف اقتصاد مقاومت//ی و در جهت رفع موانع تولی//د و رونق اقتصادی، اس//تاندار و اعضای کارگروه س//تاد تس//هیل و رفع موانع تولید اس//تان بازدید از نساجی کویر از نزدیک از مسائل و مشکالت این واحد آگاهی یافتند.

ش//رکت نساجی کویر با سرمایهگذاری حدود ۵۷۵ میلیارد ریال در شهرک صنعتی سمنان واقع شده است که در زمینه تولید انواع نخ فعالیت دارد.

این ش//رکت ظرفیت تولید س//االنه ۰۱ هزار و ۰۰۵ تن نخ صددرصد پنبه، نخ پنبه پلیاس//تر، ن//خ اکریلیک پنبه و نخ پلیاستر ویسکوز را دارد.

این ش//رکت از واحدهای بس//یار فعال و معتبر در س//طح اس//تان است و توانسته است زمینه اش//تغال حدود ۰۰۷نفر را فراهم کند.

واحد یادش//ده دارای دو طرح توسعه به نامهای کویر جین و درین ریس اس//ت که با راهاندازی کامل این طرحها زمینه اشتغال حدود ۰۷4 نفر در استان فراهم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.