افزایش ارزشافزوده اقتصادی با تولید «رله» دایرکشنال برق

تولیدکننده تجهیزات صنعت برق عنوان کرد

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

در تاسیس//ات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی مولدها، ترانسها، تجهیزات و اس//باب و ادوات دیگر برق//ی بر اثر نقص//ان عایقبندی یا ضعف اس//تقامت الکتریکی دینامیکی و الکتریکی در مقابل فشارهای ضربهای پیشبینی نش//ده و همچنین ب//ر اثر ازدیاد بی//ش از حد مجاز درج//ه ح//رارت خطاهایی پدید میآید که اغل//ب موجب قطع انرژی میش//ود. این خطاها ممکن اس//ت بهصورت اتص//ال کوتاه، اتصال زمی//ن، پارگ//ی و قطعش//دگی هادیه//ا و خرده و شکس//ته ش//دن عایقها ...و ظاهر ش//ود. قطعات یا وسایلی که چنین خطایی پیدا میکنند باید بالفاصله از ش//بکه تغذیه جدا ش//وند تا از گسترش خطا و از کار افتادن بقیه قس//متهای سالم شبکه جلوگیری ش//ود. پس باید ش//بکه طوری طرحریزی شود که از پای//داری و ثبات قابل قب//ول در حد امکان برخوردار باش//د. برای این کار باید از دس//تگاهی به نام «رله» اس//تفاده کرد. وظیفه رله این اس//ت که پیش آمدن خطا در محلی، از ش//بکه برق را متوجه ش//ود، خطا را بسنجد و دس//تگاه خبر را آماده کند یا در صورت لزوم خود رله عمل کند و سبب قطع مدار الکتریکی ش//ود. به عبارتی، کارک//رد رله خارج کردن س//ریع بخشهای معیوب ش//بکه برق فش//ار ق//وی از مدار، در زمانی اس//ت که این بخشها دچار خرابی ش//ده باشند. به تازگی نوعی رله دایرکشنال عددی در یک شرکت همیان فن مس//تقر در مرکز رشد پژوهشگاه نی//رو و با حمایت صن//دوق حمای//ت از تحقیقات و توس//عه صنایع الکترونیک (صحا) طراحی شده و به تولید نیمهصنعتی رسیده است. محمدرضا اسالمی، مدیرعامل این شرکت دانشبنیان است.

وی در گفتوگویی با گس//ترش صنعت با اشاره به وسعت ش//بکه فش//ار قوی برق که در سراسر کشور گس//ترده و در مواردی به کش//ورهای همس//ایه نیز متصل است، گفت: با نظر به ناایستایی جریان برق و با توجه به اینکه شبکه فشار قوی در معرض آسیبها و حوادث گوناگونی قرار دارد، به منظور جلوگیری از گس//ترش اختالالت پیش آمده در یک بخش شبکه به بخشهای دیگر، وجود این رلهها ضروری اس//ت. مشروح گفتوگو با اسالمی را میخوانید:

€مختص/ات€و€کارد€رله€و€رله€دایرکش/نال€را€ € توضیح€دهید.

رل//ه جریان جهتدار که در اصطالح انگلیس//ی به دایرکش//نال Directional معروف است، به منظور داش//تن درصد هر چه بیش//تر اطمینان در سیستم حفاظت مورد استفاده قرار میگیرد. رله دایرکشنال از تریپ رله بر اثر جریانهای ناخواسته برگشتی روی خطوط انتقال پیشگیری کرده و از تریپ غیرضروری و خاموش//یهای بیمورد ک//ه موجب کاهش کارآیی سیستم یا حتی موجب خسارت میشود، جلوگیری میکن//د. هنگامی ک//ه امکان جاری ش//دن خطا در محل رله در هر دو جهت وجود داش//ته باش//د الزم است عملکرد رله جهتی باشد. رله با داشتن الگوریتم نوش//ته شده در نرمافزار، با اس//تفاده از برد پردازش 6الی//ه، با دریافت اطالعات زاویه ف//از ولتاژ و جریان توان سیس//تم را اندازهگیری ک//رده و با توجه به آن تشخیص جهت خطا را و دستور تریپ میدهد.

€چ/ه€ش/رک €تهایی€در€دنیا€به€ای/ن€فناوری€ € دست€یافت €هاند؟

شرکتهایSiemens و اش//نایدر ،)Areva( به عنوان شرکتها و نشانهای تجاری معتبر جهانی که سبد کامل رلههای حفاظتی را دارند و صاحب فناوری تولید رلههای جریانی جهتدار خطی هستند. از این رو، تولید این رله به کوشش شرکت همیان فن گامی موث//ر در جهت تکمیل س//بد تولید رل//ه و حفاظت س//اخت داخل خواهد بود. ب//ا توجه به نقش کلیدی این دستگاه دستیابی به دانش فنی و سرمایهگذاری برای تدوین دانش فنی و تولید صنعتی رله براساس اس//تانداردهای جهانی و تاییدیههای موبوط میتواند گامی ارزش//مند در راس//تای اعت//الی دانش فنی و کاهش وابس//تگی و درنهایت ارزشافزوده اقتصادی باشد.

€ش/رکت€ش/ما€چه€مزیت€رقابتی€نس/بت€به€ € دیگر€شرک €تهای€فعال€در€حوزه€تولید€رله€دارد؟

حضور ش//رکت همیان فن در پژوهشگاه نیرو پس از پذیرش طرح تولید رله دایرکش//نال از سوی مرکز رشد و استفاده بهینه از صاحبان دانش فنی طراحی قس//متهای مختل//ف رل//ه در این پ//روژه، به عالوه تکمیل سبد رلهها، از دیگر مزیتهای رقابتی همیان ف//ن در تولید این رله خواهد بود. همچنین ش//رکت ما پیش//ینه ۵۲ س//ال فعالیت دارد.به ع//الوه اینکه در زمین//ه تولی//د رلهها از آنجا که فن//اوری مدرن و س//نگینی دارد یک یا دو ش//رکت داخلی بیشتر آن هم در حالت آزمایشی ورود نکردهاند. از اینرو تولید نیمهصنعت//ی این دس//تگاه اقدامی موث//ر در جهت بومیسازی و تکمیل توان تولید داخلی است.

€ب/ازار€خرید€این€محص/ول€را€چگونه€برآورد€ € م €یکنید؟€به€وی/ژه€اینکه€بس/یاری€از€تولیدات€ دان €شبنی/ان€ب/ا€مش/کل€تجار €یس/ازی€روب €هرو€ هستند.

براس//اس آمار تجهیزات بهرهبرداری شده تا پایان سال ۲۹۳۱ در ش//بکه برق ایران، با احتساب حدود ۰۰۴ عدد رله دایرکش//نال برای توس//عه و نوسازی پس//تها، س//االنه به حدود هزار رله دایرکشنال نیاز خواهد بود. البته این رقم بدون احتساب نیروگاههای پراکنده و مصارف صنعتی است.

هزینه نوع مشابه با رله مورد نظر هماکنون ۲ هزار و ۰۰۲ پوند انگلیس اس//ت که با توجه به پیشبینی انجام ش//ده برای نیاز ساالنه به حداقل ۰۰6 دستگاه رله دایرکش//نال و با فرض تولید و فروش این نیاز از سوی شرکت همیان فن، پس از دریافت تاییدیهها و تس//تهای نوعی و دیگر مراحل، کاهش هزینه ارزی حدود یک میلیون و ۰۰۷ هزار دالر در س//ال میسر است.

€تولید€صنعتی€این€دستگاه€چقدر€پیشرفت€ € خواهد€کرد؟

در ای//ن طرح رله مایکام ۷۲۱ س//اخت اش//نایدر فرانس//ه به عنوان مرجع طراحی درنظر گرفته شد و الگوریتمهای فاکش//نهای مختلف بر اساس عملکرد مش//ابه نوشته ش//ده و در حال برنامهنویسی با زبان Matlab هستند. در شرکت ما نیز تاکنون قالبهای بخش مکانیک و کیس ساخته شده، نمونههای کیس و همه قطعات مکانیک آماده ش//ده و دس//تگاههای تست و تولید الزم نیز خریداری شده است.

€از€چ/ه€س/ازما €نهایی€تس/هیالت€دریافت€ € کرد €هاید؟

با حمایت صحا بخش تدارکات ش//رکت موفق شد قرارداد س//اخت قالبها و خری//د تجهیزات مفروض در ق//رارداد فیمابین را س//ریعتر به جریان انداخته و پیش//رفت خوبی ایجاد کند. همیان فن با پشتیبانی این تس//هیالت در بخ//ش نرمافزار نیز ب//ا گروهی از استادان دانشگاه صنعتی شریف قرارداد برنامهنویسی الگوریتمهای فاکش//نهای مختلف براساس عملکرد مش//ابه رله اش//نایدر بسته اس//ت. به عالوه اینکه از صندوق نوآوری و ش//کوفایی نیز ب//رای دریافت وام اقدام کردهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.