تولید کانکتور الکتریکی کاربردی در صنایع دریایی

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

پژوهش//گران در یک ش//رکت دانشبنیان کارن موفق شدند کانکتورهای الکتریکی را طراحی و تولید کنند تا به این ترتیب گام بلندی برای جلوگیری از واردات این محصول و خروج ارز از کش//ور بردارند. ب//ه گزارش گس//ترش صنع//ت، س//لیمانی، رییس هیاتمدیره یک ش//رکت دانشبنی//ان تولیدکننده کانکتورهای الکتریکی گفت: با توجه به حجم باالی واردات این محصول به داخل کش//ور و ضربهای که این واردات به اقتصاد کش//ور میزد تالش کردیم با طراحی و س//اخت در داخل کش//ور، از واردات آن جلوگیری کنیم، ضمن اینکه توانستیم برای نیروی جوان کش//ور اش//تغالزایی کنیم و در جهت تحقق اقتص//اد مقاومتی گام بلندی برداریم. وی با اش//اره ب//ه کاربرد کانکتورها در صنایع نف//ت و گاز، ریلی، خ//ودرو، هوافضا، دریایی و پزش//کی افزود: کانکتور وسیلهای برای انتقال جریان الکتریکی، داده و دیتا اس//ت که در حوزههای حس//اس و مهمی پزشکی، نفت و گاز، ریل//ی، خودرو، هوافضا و دریایی کاربرد دارد. ام//ا در دوران تحری//م کش//ورهای خارج//ی ص//ادرات ای//ن محصول ب//ه کش//ورمان را به دلیل کاربرده//ای دوگانهای که در برخی از حوزهها دارد، ممن//وع کردند. به گفت//ه وی، از طرفی کانکتور در ایران برخالف کش//ورهای ب//زرگ صنعتی به تعداد پایین//ی مصرف میش//ود و به همی//ن دلیل هزینه ساخت آن بهصرفه نیس//ت. همچنین کانکتورهای واردات//ی به کش//ور کیفیت مطلوب//ی ندارند و فاقد گارانتی هستند و در زمان مصرف به ایجاد اشکاالتی در سیس//تمهای مورد اس//تفاده منجر میشوند. از ای//نرو، بر آن ش//دیم تا خودمان ای//ن محصول را طراحی و تولید کنیم. س//لیمانی درباره ویژگیهای کانکتوره//ای تولی//دی این ش//رکت عن//وان کرد: کانکتورهای تولیدی شرکت ما عالوهبر کیفیت باال و گارانتی و استانداردهای مختلف، قیمت مناسبتری هم نس//بت به محصول مشابه خارجی دارد و سعی ما این اس//ت تا با تولید بیش//تر، قیمت را به کمتر از آنچه اکنون هس//ت، برسانیم. وی تهیه سبدی از کانکتورهای پرمصرف در حوزههای پرکاربرد مانند نظامی، پزشکی و خودرو را برنامه اصلی این شرکت نامبرد و افزود: درنظر داریم بازار داخلی کش//ور را از محصول خارجی بینیاز کنیم و باتوجه به ش//ناخت بازار داخلی و مشتریان این محصول مشکلی درباره تولید و فروش آن در بازار هدف نداریم. ضمن اینکه رسیدن به بازارهای خارجی و صادرات این محصول برنامه بلندمدت ش//رکت قرار دارد. به گفته وی، از ابتدای س//ال ۵۹، نزدیک به ۵ هزار کانکتور در این مجموعه تولید و عرضه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.