یک بسته حمایتی جدید برای فناوریهای نرم

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

دبیر س//تاد توس//عه فناوریه//ای نرم و هویتس//از معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری از ارائه بسته حمایتی جدید از س//وی این معاونت برای شرکتهای ح//وزه فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی تا ۲ ماه آینده خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت، س//ید محمدحس//ین س//جادینیری افزود: در ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز تالشمان این است که بتوانیم بحث فناوری نرم را در کشور به گفتمان تبدیل کرده و توجه کشور را ب//ه بحث فناوری نرم جلب کنیم. وی بیان کرد: در این زمینه سعی کردهایم یکسری نمونه موفق ایجاد کنیم که کش//ور متوجه ش//ود این حوزه نهتنها استراتژیک و راهبردی اس//ت بلکه درآمدزا نیز هست و با هزینههای کم میتوان در آن اش//تغال ایجاد کرد. نیری با اشاره به اینک//ه در این حوزه نزدیک به ۰۴ش//رکت دانشبنیان فعال هس//تند، اظهار کرد: بعد از بررسی به این نتیجه رسیدیم که لزوما قانون دانشبنیان شاید قانون منطبق برای حمایت از ش//رکتهای این حوزه نباشد، بنابراین معاون//ت علم//ی و فن//اوری ریاس//تجمهوری درحال برنامهری//زی و تعریف یک بس//ته حمایت//ی دیگر برای ش//رکتهای حوزه فناوریهای ن//رم و صنایع فرهنگی اس//ت که تا دو م//اه آینده از آن رونمایی خواهد ش//د. وی گفت: در اصل ش//رکتهای حوزه صنعت فرهنگی نیازمندیهایی از جنس نشانسازی تجاری، حضور در جش//نوارههای بینالمللی، کمک به فروش محصوالت، بکار گرفتن مجموعههای//ی در طراحی محصول دارند، بخش//ی از این نیازها ممکن اس//ت با نیاز ش//رکتهای دانشبنیان عرصههای دیگر مش//ترک باشد، اما بهطور قط//ع حوزه فرهنگ با حوزه نانو، بیو و هوا فضا متفاوت اس//ت و نیازمندیهای ویژه خود را دارد. بنابراین برای آن نیازمندیه//ای خاص، بس//تههایی درحال طراحی اس//ت. وی با اشاره به اینکه ۰۴ شرکت فعال در زمینه فناوریهای ن//رم و صنایع فرهنگی ش//امل پویانمایی، بازیهای ویدئویی و رایانهای، اسباببازی و شرکتهای طراحی و ش//تابدهندهها است وجود دارد افزود: یکی از اتفاقاتی که باید برای افزایش سطح کیفی محصوالت فرهنگی بیفتد، شکلگیری بازار و امکان عرضه مستقیم محصوالت به بازار اس//ت. بنابراین اگر ما بتوانیم کمک کنیم بازار این حوزه رشد کند، در واقع تولیدات کیفی این حوزه نیز افزایش پیدا میکند. وی ادامه داد: در یک سال گذشته همکاریهایی در این حوزه با کرهجنوبی و روسیه شروع کردهایم که به انجام پروژه مشترک منجر ش//ود. در واق//ع محصولی که قرار اس//ت در بازار کره و روسیه عرضه شود بهطور قطع باید کیفی باشد.

ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز یکی از 6۱ ستاد زیرنظارت معاونت علمی و فناوری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.