یک مدل موفق برای صنعت و دانشگاه

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

پیدا کردن حلقههای گمشده ارتب//اط بین صنعت و دانش//گاه خیل//ی کار س//ختی نیس//ت و بهط//ور قط//ع هماهنگی کامل می//ان وزارت عل//وم، تحقیقات و فن//اوری و وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت را میطلبد و اگ//ر وزیر صنعت در س//الهای آین//ده بخواهد قدمی اساس//ی در زمینه حل مش//کالت صنعت بردارد باید ب//ه وزارت علوم به عنوان جایگاهی که در آن نیروهای صنعتی پرورش داده میش//ود نگاه جدیتری داشته باشد و حتی بازخورده//ا و تجربهه//ای صنعتی این وزارتخانه باید س//االنه در اختیار وزارت علوم قرار داده شود تا این وزارتخانه بتواند پژوهشها و دانش//جویانش را در جهت نیازهای صنعت کشور همراستا کند. از برنامههای خوبی که در این زمینه درحال اجراس//ت و امیدواریم فقط بعد تبلیغاتی نداش//ته باشد و به صورت جدی بدان پرداخته ش//ود، برنام//ه کارورزی دولت اس//ت و میتوان به عن//وان یکی از حلقههای گمش//ده بدان دل خوش کرد. این برنامه برای آن دسته از دانشآموختگان که دنبال محلی برای نش//ان دادن قابلیتهای خود و در عین حال تجربهآموزی میگردند، بس//یار مناسب بوده و بهط//ور قط//ع تعداد زی//ادی از این افراد میتوانند با دانش//ی که در دانش//گاه آموختهاند با هنرمندی و ارزشاف//زودهای که ایجاد میکنن//د، خود را به کارفرما تحمیل کنند. هر چند امیدواریم این برنامه به محلی برای سوءاستفاده برخی از کارفرماها تبدیل نشده و راهکارهای الزم در این زمینه اندیشیده شود.

نکته دیگر اینکه اگر میخواهیم ارتباط بین صنعت و دانش//گاه تقوی//ت ش//ود باید از مدل موفق وزارت بهداش//ت اله//ام بگیریم. وزارتخانهای که هم تحصیل هم کار دانشجویان را پوشش میدهد و میت//وان گف//ت نمونه موفق یک ارتباط بین صنعت و دانش//گاه اس//ت. از اینرو وزارت صنعت، معدن و تج//ارت نیز باید روی این مدل تامل بیشتری داشته باشد تا بتواند از متخصصان دانشگاهی زودتر و بهینهتر در عرصه صنعتی و تولیدی بهره بگیرد.

مهرداد€سیفعلی €مدرس€دانشگاه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.