کفش ماساژور ویبرهدار

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

پا یکی از اعضای بدن اس//ت که نقش اساسی در سالمت کل بدن دارد. در طول روز فشارها و نیروهای زیادی از پا به مفاصل زانو، لگن و س//تون فقرات منتقل میش//ود. وقتی راه میرویم، میایس//تیم یا آهس//ته میدویم، وزن یا جرم بدن ما نیرویی را به س//مت پایین وارد میکند که این نیروها از طریق تنها نقطه اتصال انس//ان با زمین یعنی پا اعمال میش//ود. زمین در حالت طبیعی به قدر کافی س//فت اس//ت اما در بیشتر موارد به وسیله سیمان، چوب، سنگفرش، آسفالت و مجموعهای از دیگر موادی که ضربه تولید میکند پوش//یده ش//ده اس//ت و وقتی روی این س//طوح هزاران قدم برداشته ش//ود اثر جمعشونده این ضربهها باعث کوفتگی و درد در پا، ران و قس//مت پش//ت خواهد شد. از نظ//ر انرژی در کف پا، چاکراهای کوچک//ی وجود دارد که فعال بودن انرژی در پا موجب تحریک این چاکراها میش//ود و انرژی را در آنها تولید میکند. از اینرو پژوهش//گران ایرانی توانس//تند خالقی//ت خ//ود را در ای//ن زمینه ب//هکار بگیرن//د و کفشهای ماس//اژوری که به صورت ویب//رهای کار میکند را طراحی کنند و بس//ازند. کفشهای ماساژور ویبرهدار میتواند به عنوان کفش طبی برای درمان بیماران دیابتی و پارکینس//ون مورد اس//تفاده ق//رار بگیرد. این کفشها میتواند بر گردش منظم خون در پا و در کل گردش سیس//تم خون موثر شود. کفشهای ویبرهدار در بهبود طب فیزیکی عوارضی همچ//ون آرتروز، واریس، گرفتگی ماهیچه، خونمردگی در مچ پا، پینه بس//تن انگش//تهای پا یا اطراف پنجه موثر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.