برگزاری نخستین جشنواره ملی فناوریهای آب

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

نخس//تین جش//نواره ملی حوزه آب با همکاری س//تاد توس//عه فناوریهای آب، خشکس//الی، فرس//ایش و محیطزیس//ت معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری شهریور امسال برگزار میشود.

به گزارش ایس//نا، «نخس//تین جش//نواره ملی فناوریهای آب: بهرهوری و بازچرخانی» از سوی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری و بنی//اد ملی نخبگان با تکی//ه بر متخصص//ان، پژوهش//گران، مخترعان، نخب//گان علمی و دستاندرکاران برجسته سراسر کشور برگزار میشود. این جشنواه در ش//هریور امسال به مدت ۳ روز در دو بخش «علمی» و «فناوری» برنامهریزی شده است. گس//ترش روحیه نوآوری، شکوفایی، انجام فعالیته//ای علمی و فناوری در حوزه بازچرخانی آب و فرس//ایش، اثربخش کردن فعالیتهای نوآورانه و ارتقای سطح و افزایش تعامل بی//ن مراکز دولتی، بخش خصوصی و مراکز آموزش//ی و پژوهش//ی، شناس//ایی، معرفی و بسترس//ازی برای حمایت از ن//وآوران، ایجاد بس//تر تجاریس//ازی طرحهای نوآورانه و فناوریهای نوین ازجمله اهداف برگزاری این جش//نواره است. در زمینه تجمیع و تمرکز تمام فعالیتهای علمی، دستاوردهای مختلف مرتبط با این جشنواره به نحوی طراحی ش//ده است که دربرگیرنده تمام ابعاد و علوم مرتبط با مهندسی آب باشد.

«نخس//تین جش//نواره مل//ی فناوریه//ای آب: به//رهوری و بازچرخانی» با همکاری ستاد توسعه فناوریهای آب، خشکسالی، فرس//ایش و محیطزیست معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری از ۱۲ تا ۳۲ شهریور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.