آغاز‹بهره‹برداری‹آزمایشی‹فاز‹اول‹آ‹بشیری ‹نکن‹سیریک

بررسی‹چال ‹شهای‹پروژه‹آ ‹بشیرین‹کن‹سیریک‹در‹گف ‹ت‹وگو‹با‹مدیرعامل‹آبفای‹هرمزگان

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

ش//رکت آبفای هرمزگان با وجود کارنامه موفق در اس//تفاده از فناوری شیرینس//ازی آب دریا (در س//طح کشور) در ش//هرهایی نظیر بندرلنگه و کنگ (به عنوان نخس//تین تجربه در س//ال 5۸) و شهرهای فین، درگهان و جزایر ابوموس//ی، تنب بزرگ، تنب کوچک، هنگام، الرک، هرمز و فارور بنابه دالیلی که بیان خواهد شد، نسبت به تحقق وعدههای خود در اتمام پروژه آبش//یرینکن س//یریک با اقبال چندانی روبهرو نبوده است. پایگاه اطالعرس//انی وزارت نی//رو در گفتوگو با امین قصم//ی، مدیرعامل آبفای هرمزگان به بررس//ی و بیان چالشهای پیشروی آبشیرینکن سیریک پرداخته است.

€وضعیت€کنونی€منابع€آب€ش/هر€سیریک€چگونه€است€و€دالیل€ € ورود€بخش€خصوصی€در€تامین€آب€این€شهر€چه€بوده؟

آب م//ورد نیاز ش//هر س//یریک به می//زان ۲۱ لیتر بر ثانی//ه معادل هزار مترمکعب از چاههای راونگ میناب تامین میشد که جزو تعهدات شرکت آب و فاضالب روستایی استان است. درحالی که نیاز آبی این شهر ۲هزار و ۰۰5 مترمکعب در شبانهروز بوده و با ۰۰5۱ مترمکعب کمبود آب مواجه بود که توزیع آب به ش//هروندان بهصورت نوبتبندی انجام میشد، به این صورت که ش//هر به ۴ قس//مت تقسیم و هر ۴۲ ساعت یک قسمت از شهر آبگیری میشد. در نتیجه در این شرایط، استفاده از منابع جایگزین و ورود بخش خصوصی تنها راهکار موثر برای جبران کمبود آب بود.

€در€چه€سالی€بخش€خصوصی€برای€احداث€آ €بشیری €نکن€ورود€ € کرد€و€چرا€در€ادامه€کار€موفق€نبود؟

در س//ال ۷۸۳۱ نخس//تین قرارداد تامین آب به روش BOO در ش//هر س//یریک با انتخاب سرمایهگذار اول شروع شد که به دالیل اعتباری نظیر نبود امکان تامین مالی به موقع و دریافت نش//دن تس//هیالت بانکی امکان ادامه فعالیت توس//ط سرمایهگذار محقق نش//د. همچنین مشکالت فنی پ//روژه از دیگ//ر دالیل تاخیر در روند اج//رای آن بود به طوری که به علت مشکالت فنی در تامین آب خام مورد نیاز از طریق حفر چاههای ساحلی، س//رمایهگذار اقدام به ایجاد تاسیس//ات آبگیری در ساحل و با کد ارتفاعی پایینتر از س//طح دریا کرد اما به دلیل بافت بس//یار ریزش//ی ساحل، انجام حفاری و قالبگذاری سبب تاخیر در تکمیل فرآیند آبگیری شد. از طرفی افزای//ش زمان اجرای فرآیند آبگی//ری و تغییر نوع آبگیری از حالت پمپاژ به حالت برداش//ت ثقلی آب و به تبع توقف پروژه و اس//تهالک تاسیس//ات دریایی کار ش//ده س//بب ایجاد برخی هزینههای مازاد برای س//رمایهگذار ش//د که تامین این هزینهها، تاخیر مضاعفی را در ش//روع بهرهبرداری به همراه داشت.

€پرونده€اجرایی€این€آ €بش/یرین€از€چه€س/الی€به€طور€جدی€به€ € جریان€افتاد؟€و€دالیل€انتخاب€سرمای €هگذار€سوم€چه€بود؟

عملیات اجرایی پروژه آبشیرینکن شهر سیریک با ظرفیت کلی ۳ هزار و ۰5۷ مترمکعب در ش//بانهروز در توافقنامهای با س//رمایهگذاری شرکت طرحهای صنعتی رادنیرو کرمان از سال ۴۹ آغاز شد و امکان اخذ تسهیالت بانکی از س//وی این ش//رکت از دالیل انتخاب سرمایهگذار سوم و تحقق فاز اول این طرح بود.

€در€حال€حاضر€پروژه€آ €بش/یرین€کن€سیریک€در€چه€مرحل €های€ € بوده€و€چه€زمانی€وارد€مدار€بهر €هبرداری€م €یشود؟

ش//رکت یادشده نیز در فرآیندهایی اقدام به تکمیل مطالعات و خدمات مهندس//ی و تامین ل//وازم و قطعات یدکی ک//رد و اقداماتی نظیر طراحی واحدهای عملیاتی و پیش تصفیه، طراحی واحدهای فرآیندی (دس//تگاه ،)RO ساخت سوله محل نصب آبشیرینکنها، مخازن تهنشینی، مخازن آب پاک، س//اختمان تاسیسات برقی و س//اختمان اداری، خرید لولههای انتقالدهنده آب خام و آب تغلیظ شده دفعی و انجام بخشهایی از آبگیر و ثبت سفارش خریدهای خارجی (شامل پمپهای فشار قوی، ممبرانها )...و را انجام داد.

درحالحاضر با نصب دستگاه RO در سایت آبشیرینکن، سرانجام فاز اول این پروژه به ظرفیت ۰۰5۱ مترمکعب در ش//بانهروز از ابتدای خرداد سالجاری به طور آزمایشی وارد مدار شده است و براساس برنامه ریزیهای انجام شده، تا پایان آبان سالجاری، فاز دوم پروژه نیز وارد مدار تولید شده و کل نیاز آبی شهر سیریک و گروک تامین میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.