«ایدرو» رقیب بخش خصوصی نیست

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

صنای//ع دریای//ی و صنعت خ//ودرو نیازمن//د نوس//ازی ن//اوگان، بازس//ازی و مدرن شدن دستگاههایشان هستند. سازمان گس//ترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان شریک راهب//ردی نمایش//گاه صنایع دریایی که قرار است دو هفته دیگر تشکیل شود، همکاری ک//رد. س//ازمان گس//ترش و نوسازی صنایع ایران قدمتی ۰5 س//اله دارد و ب//ا ه//دف س//اخت ماشینآالت در کشور به وجود آمده است. صنعت تولید کاالهای سرمایهای مثل ماشینابزار یک صنعت پایه ب//وده و بحثهایی چون تحقق اقتص//اد مقاومتی، صادرات و خودکفای//ی در بس//تر فراهم کردن ای//ن صنعت محقق میشود. امروز کشور ما نیاز به سرمایهگذاری بزرگی دارد و آمارها نشان میدهد برای رسیدن به اهدافمان باید ساالنه ۰5 میلیارد دالر در کشور سرمایهگذاری شود. سالهاست از ماشینآالت قدیمی در صنعت استفاده کردهایم درنتیجه سرعت و دقت دستگاههایمان بسیار پایین است و در چنین ش//رایطی نمیتوانیم به تولید رقابتی و صادرات بیندیشیم بنابرای//ن باید ب//ه فکر همکاریه//ای مش//ترک بهویژه با کشورهایی همچون آلمان برای گسترش و نوسازی صنایع خود باش//یم. سازمان گسترش و نوس//ازی صنایع ایران به دنبال سرمایهگذاری مشترک و جوینت ونچر با شرکتهای خارجی اس//ت و بحث فاینانس هم بس//یار مهم اس//ت که خوش//بختانه در زمین//ه بانکهای جهان//ی تضامین بانکی در حال ش//کلگیری اس//ت. صنایع ایران نیازمند نوسازی ناوگان، بازس//ازی و مدرن ش//دن دستگاههایشان هستند. فرس//ودگی ماش//ینآالت در بخش تولی//د صنعتی یکی از مهمتری//ن نیازهای ام//روزه صنعت ایران برای پیش//رفت، توسعه و تولید رقابتپذیر است.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بهعنوان شریک راهبردی بخش خصوصی در بسیاری از نمایشگاهها زمینه فعالیت مش//ترک بخش خصوصی ایران با س//رمایهگذاری خارجیها را فراهم کرده اس//ت. باید این موضوع را در نظر داشت که پس از تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی ایدرو دیگر وارد بنگاه//داری نش//د و این موضوع ب//رای ایدرو به نوعی تکلیف در نظر گرفته میش//ود. وظیف//های که ایدرو اکنون دارد، حمایت از بخ//ش خصوصی و ارائه خدمات راهبردی است. ایدرو سالها در زمینه مدیریت، شیوه سرمایهگذاری و قراردادهای خارجی تجربه دارد. اکنون هم از بنگاهداری براساس قانون منع شده و به هیچ عنوان این سازمان رقیب بخش خصوصی نیست.

فرداد€دلیری معاون€توسعه€ سرمای €هگذار €یهای€صنعتی€

ایدرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.