ساالنه ۰۲۸ میلیون مترمکعب حق آبی ایران تضییع میشود

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

مش//اور عالی وزی//ر جهاد کش//اورزی گف//ت: برخی از کشورهای همس//ایه با رعایت نکردن اصول بینالمللی در موضوع آب، س//االنه ۰۲۸ میلی//ون مترمکعب از حق آبی کشورمان را ضایع میکنند.

سیدمحمدحسین ش//ریعتمداری در گردهمایی روسای دانش//کدههای کشاورزی و محیطزیس//ت گفت: البته در چن//د س//ال اخیر اقدام//ات خوبی در مس//یر حفظ منابع آبی کش//ور انجام شده که این موضوع برگرفته از احساس خطری است که دولت در موضوع کمبود آب دارد.

وی با بی//ان اینکه رفع بحران آب و اش//تغال مهمترین دغدغه دولت تدبیر و امید اس//ت، تصری//ح کرد: رفع این ۲ بحران در ص//در دغدغههای دولت دوازدهم اس//ت که در برنامه توس//عه ششم برای آنها تدابیر ویژهای اندیشیده شده است.

ش//ریعتمداری با اش//اره ب//ه اهم دالیل بح//ران آب در کش//ور گف//ت: ش//یوه اش//تباه مدیریت ۰5س//اله آب در کش//ور، واگذاری همه امور مرتبط با موضوع آب به دولت، اقدامات محدودکننده برخی کش//ورهای همس//ایه درباره آب و راهبرد اس//تفاده وسیع از منابع، بدون مالحظه توان اکولوژیکی آن از مهمترین دالیلی اس//ت که کشور را وارد این بحران کرده است.

وی عواقب ادامه بحران آب در کش//ور را بس//یار سخت دانس//ت و اظهار ک//رد: منازعات اجتماع//ی و قومی، فقر سراس//ری، بیکاری و توس//عه ریزگردها بخشی از عواقبی است که در صورت ادامه این بحران دامنگیر کشور خواهد شد.

ش//ریعتمداری ب//ا بیان اینک//ه ضایع//ات آب در بخش کش//اورزی س//االنه ۲۱درصد منابع آبی است، خاطرنشان ک//رد: این میزان معادل ۹/۳میلی//ارد مترمکعب آب یعنی برابر با مصرف ساالنه استان خراسان رضوی است که نشان از لزوم توجه بیشتر به این بخش دارد.

مش//اور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بهرهوری در بخش کشاورزی مهمترین راه نجات آب در کشور است، افزود: اصالح الگوی مصرف آب، دیپلماسی آب، شورزدایی و مش//ارکت م//ردم از دیگر راهکارهایی اس//ت که به رفع بحران آب در کشور کمک خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.