دوچرخه؛ صنعتی در راه مانده

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹وضعیت‹تولید‹دوچرخه‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

دوچرخه در ای//ران پیش از آنک//ه کاربردی همگانی پیدا کند یک وسیله اشرافی بهشمار میآمد، آنگونه که اسناد و عکسهای مجموعههای شخصی به جای مانده از دوره قاجار گواهی میدهند برخی خانوادههای اعیان و اش//راف در سالهای پایانی حکومت قاجار، جداگانه و ش//خصی، دوچرخههایی را از اروپا به ایران وارد کردند. این مس//ئله موجب ش//د زمین//ه ورود آرام دوچرخه به جامع//ه ایران فراه//م آید، به گونهای ک//ه پیش از آغاز جریان واردات گس//ترده دوچرخه به ایران که در میانه س//الهای ٤٠٣١ تا ٠٢٣١ رخ داد، ٣٢ دوچرخهسازی در س//ال ١٠٣١ به گواه سرشماری این سال، در تهران در ت//ردد بودن//د. درواقع باید گف//ت از ابتدای قرن ٤١ هجری شمسی دوچرخه وارد زندگی ایرانیان شد، امروز پس از نزدیک به یک قرن این وس//یله پاک و سازگار با محیطزیست اقبال چندانی در ردههای سنی بزرگسال ندارد و نیز ش//اید این مسئله باعث ش//ده تولیدکننده دوچرخه پس از رونقی نس//بی در میانه پیشینه حضور دوچرخه در ایران، فعالیت خود را تعطیل کنند و بازار را بهطور کامل در اختیار رقبای خود قرار دهند.

البت//ه نمیتوان تنوع و قیم//ت محصوالت خارجی را در این بین نادیده گرفت بهطوری که ش//نیده میشود یک//ی از فعالترین س//ازندگان دوچرخه امروز به حالت نیمه تعطیل فعالیت خود را بس//یار محدود کرده است به گونهای که بس//یاری از فروش//ندگان دوچرخه اعالم میکنند ایران در زمینه تولید دوچرخه فعالیت نداشته تنها برخی قطعات آن بهوسیله بعضی سازندگان با تیراژ پایی//ن در حال تولی//د و عرضه به بازار اس//ت. این امر بهانهای شد تا گسترش صنعت وضعیت تولید دوچرخه را از زبان فعاالن این بازار دنبال کند.

‹دور‹زدن‹قانون ‹

محمدرضا میراثی، مدیرعامل ش//رکت ایرو (فعال در س//اخت دوچرخه س//اده و برقی) درباره وضعیت تولید دوچرخه به دور زدن قانون از س//وی برخی شرکتهای بازرگانی اش//اره ک//رد و گفت: امروز چ//ون وارد کردن مجموعه (پک) کامل دوچرخه به کش//ور ممنوع اس//ت برخ//ی س//ودجویان این ح//وزه قس//متهای مختلف دوچرخ//ه را بهش//کل جداگانه وارد میکنن//د تا به این ترتیب بتوانند آن را بهطور کامل به بازار عرضه کنند.

وی اف//زود: ب//ا وارد ک//ردن جداگانه هر قس//مت از دوچرخ//ه، این قطعات در داخل مونتاژ ش//ده و به بازار عرضه میشود.

ای//ن فعال صنع//ت دوچرخ//ه درباره وضعی//ت بازار تقاضای این وسیله نقلیه نیز بیان کرد: دوچرخه کاالیی مصرفی بهش//مار میرود و خانوادهها برای کودکان خود تا س//ن بزرگس//الی در هر مقطعی بهط//ور تقریبی ٢ تا ٣ دوچرخ//ه میخرند درنتیجه بازار تقاضا وجود دارد و فروش آن نیز مطلوب است.

او یادآور ش//د: اما زمانی که حجم واردات دوچرخه به این ش//کل با قیمت رقابتیتر نسبت به تولیدات داخل وارد ش//د بهتدریج س//ازندگان داخل//ی از صحنه تولید حذف شدند و امروز ش//اهد تعطیلی و نیمهتعطیلی دو کارخانه بزرگی هس//تیم که پیشینه طوالنی در صنعت دوچرخه دارند.

میراثی ادامه داد: باقی فعاالن این وسیله نقلیه پاک به نوعی مونتاژکار هستند و لوازم موردنیاز را وارد و مونتاژ کرده و تحویل مصرفکننده میدهند.

این فعال صنعت دوچرخه درباره تولیدات این شرکت نیز گفت: این نشان در بحث تولید دوچرخههای برقی، بخش//ی از قطعات برقی موردنیاز خ//ود را وارد کرده و بخشی دیگر را از تولیدکنندگان داخلی تامین میکند. بهطور نمون//ه موتور دوچرخههای برقی وارد ش//ده اما اقالمی مانن//د باتری، بدنه ...و از داخل تهیه میش//ود. البته در زمینه تنه، تنوع زیاد اس//ت و این شرکت برای محصوالت خود از تنههای خاصی اس//تفاده میکند که تمام آنها نیز از داخل تامین میشود.

در بحث تولید موتورس//یکلت در داخل، انجین یکی از قطعاتی اس//ت که پس از گذش//ت ٠۵ سال همچنان وارد میش//ود ام//ا باید فعاالن صنع//ت قطعه دوچرخه هوش//یار باش//ند و اج//ازه ندهند موت//ور دوچرخههای برقی که در آغاز راه قرار دارند سرنوش//تی چون انجین موتورس//یکلت پیدا کند. میراثی ب//ه پیچیدگی فناوری این قطعه دوچرخه اش//اره کرد و گفت: تولید این قطعه نیاز به دانش فنی خاص دارد که هنوز در ایران شرکت تولیدی به این دانش فنی مجهز نش//ده اس//ت، ازاینرو تولیدکنندگان ناچار به واردات آن هستند.

وی در پاس//خ به این پرس//ش که این قطعه خاص از چه کشورهایی وارد میشود، گفت: این نشان نمایندگی دو ش//رکت موتورس//از چینی و لیتوانی را بهعهده دارد اما بهلح//اظ کیفیت و قیمت در ی//ک رده قرار دارند و استانداردهای بینالمللی در آنها رعایت میشود.

او افزود: امروز بازار فروش دوچرخه در کشور مطلوب است زیرا روند درخواست بهگونهای است که یک گروه جایگزین گروه بعدی میش//ود و اینگونه نیست که بازار بدون متقاضی باشد.

این فع//ال صنعت دوچرخه ادام//ه داد: برعکس بازار موتورس//یکلت که عنوان میش//ود امس//ال دچار نوعی رکود اس//ت در بازار دوچرخه اینگونه نیست بهویژه این وسیله نقلیه در ۶ ماه نخست سال به دلیل گرمی هوا و تعطیالت تابستان بازار فعالی در اختیار دارد.

میراث//ی درب//اره ردههای س//نی مصرفکنندگان نیز عن//وان ک//رد: میتوان گف//ت تمام گروههای س//نی از دوچرخه اس//تفاده میکنند اما بیش//ترین متقاضی در ردیف سنی کودک و نوجوان است که بیشترین سهم را در بازار به خود اختصاص دادهاند.

وی در ادام//ه به لزوم فرهنگس//ازی برای اس//تفاده از دوچرخههای برقی در کش//ور اش//اره ک//رد و گفت: حضور دوچرخههای برقی در کش//ور عمر زیادی ندارد و بهتازگی وارد ش//دهاند ازاینرو برای استفاده از آن در بحث کاهش آلودگی هوا و نیز صرفجویی زمانی بسیار مفید است.

او افزود: مردم نس//بت به آن آگاهی کمی دارند و نیاز به اطالعرس//انی و نیز فرهنگس//ازی دارد. بهطور قطع آش//نایی و شناخت مردم از این وس//یله حملونقل که نسبت به سایر وس//ایل قیمت پایینتری دارد میتواند مفید باشد بهویژه برای زندگی شهری که آلودگی هوا و ترافیک معضل آن است.

میراثی درنهایت به انتظ//ار این صنعت از دولتمردان اش//اره کرد و گف//ت: انتظار اس//ت حمایتهای معنوی از س//وی مدیران مرتبط و متصدیان امر انجام ش//ود تا بتوان ش//اهد رونق بیش//تر بازار دوچرخههای برقی در کالنشهرها بود.

شنیدهها حاکی اس//ت طرحی از سوی برخی نهادها مرتبط با کاهش آلودگی هوا در حال پیگیری اس//ت که با اجرایی شدن آن موتورسیکلتهای باالی ٠۸ سیسی حق تردد در کالنش//هرها را ندارند. به نظر میرس//د با اجرایی ش//دن این ط//رح یکی از بخشهای//ی که بازار مناس//بی در اختیار خواهد داش//ت دوچرخههای برقی است.

‹توقف‹تولید‹قطعات ‹

در ای//ن زمینه بازار دوچرخه از س//وی یک س//ازنده قطع//ه نیز دنبال ش//د. مصطفی کری//مزاده، مدیرعامل ش//رکت صنعتی س//یلور که طراحی و ساخت قطعات فل//زی موتورس//یکلت و دوچرخ//ه را بهعه//ده دارد به تعطیلی بخش س//اخت قطعات دوچرخه این ش//رکت در ش//رایط امروز اش//اره کرد و گفت: بخ//ش زیادی از دوچرخه و قطعات آن وارد میش//ود و همین امر باعث ش//ده تا واحده//ای تولیدی قطع//ات دوچرخه تعطیل ش//وند. بهطورنمونه این ش//رکت پس از ۵ سال فعالیت تولیدی (ده//ه ٠۸) در زمینه تولی//د قطعات دوچرخه ناچار به تعطیلی آن شد و امروز تنها روی تولید قطعات موتورسیکلت متمرکز است.

او ادام//ه داد: در مدت فعالیت این ش//رکت در بخش دوچرخ//ه، قطع//ات ب//ا توجه ب//ه حجم س//فارشهای س//ازندگان تولید و تامین میشد اما در چند سال اخیر بهدلیل تعطیلی کارخانههای دوچرخهس//ازی واحدهای فع//ال قطعات آن نی//ز بهطور عموم تعطیل ش//دهاند و افراد کمی همچنان به فعالیت خود در این زمینه ادامه میدهند.

کری//مزاده عنوان کرد: زمانی ک//ه قطعات خارجی از س//وی ش//رکتهای بازرگانی وارد میش//ود با توجه به رقابتی بودن قیمت آنها نسبت به قطعات ایرانی، طبیعی اس//ت که تولیدکنندگان داخلی نتوانند به فعالیت خود در این زمینه ادامه دهند.

‹سخن‹آخر ‹

در ادامه گس//ترش صنعت س//راغ دو س//ازنده بزرگ دوچرخه ایرانی رفته و موضوع را از س//وی آنها پیگیری خواهد ک//رد زیرا ب//رای راهاندازی یک واح//د تولیدی هزینهه//ای زمانی و مالی زیادی صرف میش//ود. بحث نرخ تعرفه واردات، نرخ ارز، بهرههای بانکی ...و مس//ئله تولیدکنندگان اس//ت که به عنوان کلیدواژههای صنعت ش//ناخته میش//وند. ح//ال باید دید صنع//ت دوچرخه بیشترین آسیب را از چه ناحیهای میخورد.

حجم واردات دوچرخه به شکل بخشهای جداگانه با قیمت رقابتیتر نسبت به تولیدات داخل بهتدریج سازندگان داخلی را از صحنه تولید حذف کرده است و امروز شاهد تعطیلی

و نیمهتعطیلی دو کارخانه بزرگی هستیم که پیشینه طوالنی در صنعت دوچرخه دارند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.