درآمدهای ملی مرهون قطعهسازان

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

به اذعان فع//االن اقتصادی و صنعت//ی جه//ان صنع//ت خ//ودرو و قطع//ه مح//رک صنایع مختلف//ی مانند فوالد، آهن، آلومینیوم، پالس//تیک، شیشه، منسوجات، تراشههای کامپیوتری، الستیک و موارد مش//ابه اس//ت و رونق و رشد این صنعت در شکوفایی سایر صنایع وابس//ته تاثی//ر زیادی خواهد داشت ازاینرو مدیران اقتصادی کش//ورهای صنعتی روی این صنعت سرمایهگذاری هنگفتی دارند.

با توجه به مذاکرات سیاس//ی کشور و ارتباطاتی که دوباره برقرار شد صنعت خودرو رشد ۹درصدی در امر تولید داشت و این رش//د نویدبخش تحقق رشد صنعتی و در نهایت رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

امروز عامل اصلی گرایش مردم به خودروهای داخلی بهبود مس//تمر در فرآیند تولی//د، عرضه تولی//دات جدید، خدمات مطلوب پس از فروش و درنهایت قیمت مناس//ب نس//بت به محصوالت مش//ابه خارجی اس//ت چنانکه باعث شده صنعت خودرو امروز در جه//ان نقش و جایگاه ویژهای برای خود در اختیار داشته باشد.

این صنعت عامل اقتصادی موثر برای اقتصاد کالن کشورها ب//وده و نیز موتور توس//عه صنعت//ی و اقتصادی بس//یاری از کشورها بهشمار میرود.

ش//الوده اصل//ی تولید پایدار هر مجموع//ه صنعتی به ویژه صنع//ت خودرو افزای//ش کیفیت و در نهای//ت رضایتمندی مش//تریان بوده که این نی//ز با بهبود ش//رایط صنعت قطعه محقق شده است. توسعه صنعتی از جمله فرآیندهای توسعه ه//ر جامعه بوده که نقش این صنای//ع در این عرصه بیبدیل است.

ش//رکتهای خودروس//ازی داخلی همواره بای//د به بهبود مس//تمر کیفیت محصوالت خود توجه کافی داشته باشند تا همواره بتوانند سهم بازار خود را حفظ کنند.

بخشی از درآمدهای ملی مرهون صنعتگران و قطعهسازان است و امروز ضروری است حمایتهای بیشائبهای از فعاالن این حوزه در کش//ور شود. همچنین صنعت خودرو و بهدنبال آن قطعه در فرآیند توس//عه اقتصادیصنعتی، اش//تغالزایی، ارزشافزوده، رش//د اقتصادی و مواردی از این دس//ت در هر کشوری بسیار نقشآفرین است.

محمدرضا‌نجف ‌یمنش عضو‌هیا ‌تمدیره‌انجمن‌ صنایع‌همگن‌نیرومحرکه‌و‌

قطع ‌هسازی‌کشور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.