الزام ورود شرکای خارجی با ایجاد بازار و انتقال دانش فنی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در فض//ای پس//ابرجام اتفاقه//ای خوبی در صنعت خ//ودرو افتاد و گروه صنعتی ایرانخودرو و ش//رکت سایپا نیز از فرصت بهدس//ت آمده بهترین استفاده را کردند.

قرارداده//ای گروه صنعتی ایرانخ//ودرو ب//ا پ//ژو و بنز، قرارداد س//ایپا با س//یتروئن، بحث ماموت و فولکسواگن هم//ه میتواند برای رش//د و پیشرفت صنعت خودرو و به دنبال آن صنعت قطعه بسیار خوشایند و مطلوب باشد.

قطعهسازان معتقدند هر قراردادی که ٣ کار برای صنعت انجام دهد باید مورداستقبال قرار گیرد؛ ایجاد بازار جدید، وارد ک//ردن س//رمایه و ورود فناوری و دان//ش روز دنیا. از ای//نرو انتظار فع//االن این صنع//ت از تم//ام قراردادهای خودرویی انجام این ٣ کار است.

اگر تازهواردها بخواهند در بازار داخلی تنها به دنبال بازار فروش باش//ند اتفاق خوبی نخواهد ب//ود و امروز از فضای ب//ه وجود آمده قطعهس//از داخلی انتظ//ار بازارهای جدید برای رش//د و توسعه کار خود دارد. بنابراین اگر شرکتی در داخل ایران س//رمایهگذاری کرد، باید خودروهای تولیدی و نیز قطعات س//اخت داخل را در بازارهای خود به فروش برس//اند. بهطور نمونه ش//رکت رنو با همکاری رنو پارس با قطعهسازان داخلی هماهنگیهای الزم را داشته و جلسات و همایشهای موردنیاز برگزار شده و دوطرف (خودروساز و قطعهس//از) از برنامه کاری آین//ده یکدیگر به خوبی آگاه شدهاند.

ام//روز اگر ش//رکت قطعهس//از خارج//ی به پی//روی از خودروس//ازان مط//رح بخواهد وارد ایران ش//وند و فعالیت داشته باشند، باید س//رمایهگذاری جدید و مناسبی انجام داده و به تحول صنعت قطعه ایران کمک کنند.

مهمتری//ن اتفاقی که از ورود ت//ازه واردها انتظار میرود آوردن دان//ش و فن//اوری روز دنیا به کش//ور اس//ت. تولید محصوالت//ی باکیفی//ت و ارزان برای رقاب//ت در بازارهای جهانی کمترین اتفاقی اس//ت که با ای//ن تغییر در صنعت قطعه ایران میافتد. بنابراین انتظار صنعت قطعه از فضای بهوجود آم//ده بازی در میدان رقابت//ی کیفیت و رقابت با ورود فناوری و دانش روزآمد در این حوزه است.

مازیار‌بیگلو دبیر‌انجمن‌سازندگان‌ قطعات‌و‌مجموع ‌ههای‌

خودرویی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.