فروش خودروهای ثبتسفارش شده از سوی نمایندگیهای رسمی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

رییس اتحادیه نمایش//گاهداران از س//یر صع//ودی قیمت خودروهای وارداتی در بازار خبر داد و گفت: با کاهش عرضه خودرو در بازار، قیمت وارداتیها در بازار افزایش خواهد یافت.

سعید موتمن در گفتوگو با خبر خودرو با اشاره به افزایش قیمت چن//د میلیونی برخ//ی خودروهای خارج//ی از هفته گذشته تاکنون اظهار کرد: یک هفته اخیر قیمت کیا سورنتو در مقایسه با روزهای گذشته ۵۱ میلیون افزایش داشته و به ۰۶۲ میلی//ون در بازار رس//یده در حالی که در هفته قبل آن ای//ن خودرو از ۵۴۲ تا ۰۵۲ میلیون بس//ته ب//ه رنگ در بازار معامله شده است.

وی گف//ت: با کاه//ش عرضه خودروه//ای وارداتی به بازار، دالالن و واس//طهها به بازار هجوم آورده و از وضعیت موجود سوءاس//تفاده میکنند و با ایجاد بازار سیاه، قیمتها صعودی میشود.

وی تصریح کرد: بیشک با کاهش هر کاالیی در بازار شاهد افزای//ش قیمت خواهیم بود بنابرای//ن دولت نباید اجازه دهد شرایط موجود برای ورود خودروهای وارداتی ادامه یابد.

وی گف//ت: با حذف واردکنندگان متفرقه از جریان واردات خودرو به کش//ور، نیاز بازار را چه بخشی تامین خواهد کرد؟ این درحالی اس//ت که نمایندگان اصلی شرکتها نیز امکان تامین نیاز بازار را ندارند.

وی افزود: امروز بسیاری از شرکتهای واردکننده با دریافت پیشپرداخت از مش//تریان تنها به دنبال کسب سرمایه برای واردات خودرو هستند و حاضر به استفاده از امکانات شرکت مادر برای ورود و تامین نیاز بازار نیستند.

وی با اشاره بسته شدن سایت ثبتسفارش گفت: متاسفانه برخی نمایندگان رسمی شرکتهای مادر در دو سال گذشته اق//دام به فروش ثبتس//فارشها ت//ا ۰۴ میلی//ون تومان به واردکنن//دگان متفرقه کردند و این مس//ئله میتواند یکی از دالیل بسته شدن سایت ثبتسفارش باشد.

وی تاکی//د ک//رد: وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت باید بررس//ی کند چرا عملکرد نمایندگیهای شرکتهای مادر به این ش//کل بوده و چرا در دو س//ال گذش//ته اقدام به فروش ثبتس//فارش کردند. به گفته وی باید ش//رکتهایی مجوز نمایندگی ش//رکتهای مادر را دریافت کنند که از توان مالی باالیی برخوردار باش//ند تا ب//ه دنبال دریاف//ت هزینه خرید خ//ودرو پی//ش از ورود از متقاضیان نباش//ند و همانند عرف جهانی اقدام به واردات و فروش خودرو کنند.

وی افزود: البته واردکنندگان متفرقه در این مدت ۳درصد ارزش س//یف خودرو را برای گارانت//ی به نمایندگیهای مادر پرداخ//ت میکردن//د در حالی نمایندگان ش//رکت مادر این گارانت//ی را ب//ه جای ۴ س//ال، دو س//اله ارائ//ه میکردند در ش//رایطی که این خودروه//ا دارای گارانتی جهانی اس//ت و نمایندگان رسمی میتوانند حدود ۰۱ درصد برای خدمات از شرکت مادر پول دریافت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.