داخلیسازی۰۵درصدی کامیونهای ولوو تا پایان سال 97

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدیرعامل شرکت خودروس//ازی سایپادیزل از برنامهریزی ب//رای ارتقای داخلیس//ازی کامیونهای ول//وو مونتاژی این شرکت به ۰۵درصد تا پایان سال ۷۹۳۱ خبر داد.

رس//ول محمدصادق//ی در گفتوگ//و ب//ا ایرن//ا درب//اره کامیونه//ای ول//وو افاچ ۰۰۵ مونتاژی این ش//رکت افزود: اینک ۵۲درصد این کامیونها داخلیس//ازی شده که شامل اتاق و الستیکهاس//ت و باقی قطعات این خودرو به ش//کل سیکیدی )CKD( وارد میشود.

س//یکیدی بستهای کامل ش//امل همه قطعاتی است که برای تولید وسیله نقلیه باید به یکدیگر متصل شوند.

به گفته این مقام مس//ئول، کامیونه//ای روز ولوو در این ش//رکت تولید میش//ود و برای روز آنها نگهداشتن آنها باید برخی مجموعهها و قطعات را از شرکت مادر تهیه کنیم.

محمدصادقی یادآوری کرد: فش//ار و تحریمهای اقتصادی باعث قطع روابط ش//رکتهای اروپایی با سایپا دیزل شد اما با اج//رای برجام (برنام//ه جامع اقدام مش//ترک) برنامههای این ش//رکت با ولوو و رنو از س//ر گرفته شد. سایپا دیزل جزو ش//رکتهایی بود که پس از برجام موفق به گشودن السی (خ//ط اعتب//اری) و همچنین الس//ی یوزانسه//ای ۶ ماه و یکساله شده و از فضای پسابرجام به خوبی در حال استفاده است.

وی اف//زود: ای//ن خطوط اعتب//اری از طریق ش//رکتهای فروشنده که با آنها در حال همکاری هستیم، گشایش یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.