ارتقای استاندارد آالیندگی خودروها به یورو ۵

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

تا سال ۰۰۴۱ اس//تاندارد آالیندگی خودروهای تولیدی از سوی خودروسازان داخلی باید به سطح یورو ۵ ارتقا یابد.

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در ویرایش دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشبینی کرده در سال ۰۰۴۱ استاندارد آالیندگی خودروهای داخلی باید به سطح یورو ۵ ارتقا یابد.

در برنام//ه راهبردی صنعت خ//ودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزههای مختلف پیشبینی شده که از جمله آن ارتقای استاندارد آالیندگی خودروهای داخلی است.

این هدفگذاری درحالی اس//ت ک//ه خودروهای داخلی با استاندارد آالیندگی یورو ۴ تولید و عرضه میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.