پیش بینی تولید3میلیون خودرو در آینده نزدیک

در‹آیین‹گشایش‹ایران‹خودرو‹کرمانشاه‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

کارخان//ه ایرانخ//ودروی کرمانش//اه ب//ا ظرفیت اسمی س//االنه تولید ۰۳ هزار دستگاه و در دو نوبت کاری با هدف توس//عه ص//ادرات با حضور معاون اول رییسجمه//وری، وزی//ر صنع//ت، مع//دن و تجارت، مدیرعام//ل و جمعی از مدیران ارش//د گروه صنعتی ایرانخودرو افتتاح شد.

ای//ن کارخانه که در ش//هر صحنه کرمانش//اه قرار دارد، س//ایت تولید پژو پارس در غرب کش//ور است و با زیربنای ۵۱هزار مترمربع در زمینی به مس//احت ۰۳ هکتار، از مصوبات س//فر رهب//ر معظم انقالب به استان کرمانشاه در اول مهر ۴۹۳۱ به شمار میرود. با راهاندازی فاز نخست این کارخانه، ساالنه ۵۱ هزار دستگاه پژو پارس تولید میشود که پس از راهاندازی فاز دوم، میزان تولید آن به س//االنه ۰۳ هزار دستگاه خواه//د رس//ید. این طرح ب//ا س//رمایهگذاری ۰۷۵ میلیارد ریالی ش//رکت ایرانخودرو انجام ش//ده و در حال حاضر و در فاز نخست ۷۸۱ نفر اشتغالزایی دارد که با افتت//اح فاز دوم این میزان به ۰۲۳ نفر افزایش مییابد.

به گفته ملکی، مدیرعامل ایرانخودرو کرمانش//اه همجواری کرمانشاه با بازار عراق باعث شده مجموعه عظی//م ایرانخودرو برای فازه//ای آینده به بازارهای عراق نیز بیندیشد. البته فروش محصوالت همچنان به ش//کل متمرکز از سوی گروه صنعتی ایرانخودرو انجام خواهد شد.

‹افتت/اح‹فاز‹دوم‹همزمان‹با‹آغاز‹رس/می‹ ‹ فاز‹نخست

وزی//ر صنعت، مع//دن و تجارت در حاش//یه آیین آغاز به کار ایرانخودرو کرمانشاه با اشاره به تصویب راهاندازی این کارخان//ه در دولت دهم اظهار کرد: با ای//ن وجود هی//چ اقدامی در این زمینه انجام نش//ده چراکه قرار بود این طرح با مش//ارکت سازمان تامین اجتماعی و ایرانخودرو به سرانجام برسد.

محمدرض//ا نعم//تزاده اظهارامی//دواری کرد این استان همچون استان خراسان که محور خودروسازی در شرق کشور است بتواند به قطب خودروسازی در این منطقه تبدیل شود و افزود: با پیگیریهای انجام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی با هدف چرایی س//رمایهگذاری نکردن ای//ن س//ازمان در این پروژه مش//خص ش//د این طرح در اولویتهای این سازمان قرار ندارد، بر این اس//اس قرار شد سهام این سازمان ب//ه ایرانخودرو منتقل ش//ود که ای//ن روند به دلیل اعالم درخواس//تها و اختیاراتی از سوی این سازمان طوالنی ش//د اما در نهایت با پیگیری فراوان این کار به سرانجام رس//ید و تا ۸۱ ماه از تاریخ آغاز طراحی و مراحل اجرایی، کار انجام شد. وی با بیان اینکه از اواخر س//ال گذشته نسبت به جذب نیروی انسانی و آموزش آنها اقدام ش//ده است، تصریح کرد: این طرح اواخر اردیبهش//ت آماده راهاندازی بود و در این مدت توانست دوره آزمایشی تولید را پشتسر بگذارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ظرفیت فعل//ی ایرانخ//ودرو کرمانش//اه را ۰۶ دس//تگاه در روز عن//وان و اظه//ار کرد: ایرانخ//ودرو کرمانش//اه در حال حاضر مشغول تولید پژو پارس است و ظرفیت تولید آن بهتدریج افزایش خواهد یافت. هماکنون کار با یک شیفت پیش میرود که در صورت نیاز اقدام به افزایش تعداد شیفتها خواهیم کرد.

نعمتزاده یادآور ش//د: در نظر داریم همزمان عملیات اجرایی فاز دوم توسعه ای//ن کارخانه نیز با حض//ور معاون اول رییسجمهوری آغاز ش//ود تا همانطور که فاز نخس//ت با سرعت به انجام رسید فاز دوم نیز به سرعت پیش رود.

وی با تاکید براینکه به آینده خوشبین هس//تم و امیدواریم از امکانات به وجود آمده نهایت اس//تفاده را برای توس//عه صنعت خودرو و قطعهس//ازان اس//تان ببریم، اظهار کرد: با توجه به سیاس//تهای اس//تراتژیکی ک//ه در صنع//ت خودرو تعریف ش//ده، تولید خودرو تا چند س//ال آینده باید به ۳ میلیون دستگاه افزایش یابد. این در حالی ست که با تولید ۰۲۴ هزار خودرو در ۴ ماه امسال نسبت به ۴ س//ال گذشته، رش//د تولید را در صنعت خودرو داشتهایم و امیدواریم تا پایان امسال نیز به ۵۲درصد رشد و تولید یک میلیون و ۰۰۶ هزار خودرو برسیم.

‹افتت/اح‹ ط/رح‹ توس/عه‹ تولی/د‹ قطع/ات‹ ‹ خودرو

در جریان س//فر وزیر صنعت، مع//دن و تجارت به اس//تان کرمانش//اه طرح توسعهای ش//رکت قطعات خ//ودرو مارپیچ باختر با ظرفی//ت تولید ۴/۱میلیون قطعه در سال افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با تاکید بر توسعه صنعت قطعه و خودرو در استان کرمانشاه گفت: شهرکهای صنعتی بس//تر الزم ب//رای س//رمایهگذاری را فراهم میکنند و ه//دف اصلی ما س//رمایهگذاری بخش خصوصی و صنعتگران در ش//هرکهای صنعتی اس//ت که برای رسیدن به این هدف باید زیرساختهای الزم فراهم ش//ده و ب//رای بی//ش از ۰۵۷ش//هرک صنعتی در کش//ور بسترسازی مناسب انج//ام ش//ود. نعم//تزاده با اش//اره به قدیمی بودن شهرک صنعتی کرمانشاه که موردبازدید ق//رار گرفت، افزود: این ش//هرک زیرپوش//ش س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ایران نیس//ت و از س//وی صنعتگران به طور خودگ//ردان و هی//ات امنای//ی اداره میش//ود. وی واحده//ای موردبازدید و افتتاح کرمانش//اه را بیش//تر در حوزه تولید قطعات خودرو دانس//ت و افزود: ش//رکت قطعات خ//ودرو مارپیچ باختر از یک تراش//کاری س//اده آغ//از کرد و درحالحاض//ر جعبه فرم//ان خودرو را تولی//د میکن//د. همچنین ی//ک واحد در بخ//ش خودروس//ازی داری//م ک//ه فاز نخس//ت آن افتتاح میش//ود و ف//از بعدی آن نیز تمام//ی مراحل س//اخت خ//ودرو را دربرمیگیرد که قطعهس//ازی میتواند ب//ه این واحد کمک ش//ایانی کن//د. وزی//ر صنعت، مع//دن و تجارت ب//ا تاکید بر توس//عه صنعت قطعه و خودرو در اس//تان کرمانشاه گفت: یکی از برنامههای ما از ش//روع دولت بررس//ی مشکالت واحدهای متوقف بود که تعداد زیادی فعال شدند و دو فصل سال گذشته رشد صنعت به بیش از ۰۱درصد رسید که در ۳ ماه نخست امسال نیز رشد خوبی را پیشبینی میکنیم. همچنین در قالب طرح رونق تولید برای واحدهای کوچک و متوسط کارهای قابلتوجهی انجام شد.

‹کرمانشاه‹درصدر‹توجه‹ایران‹خودرو‹ ‹

هاش//م یک//هزارع، مدیرعام//ل گ//روه صنعت//ی ایرانخودرو نیز در حاش//یه آیین گش//ایش کارخانه ایرانخودرو کرمانش//اه اظهار کرد: کلید این کارخانه از ۵/۱ س//ال پیش زده ش//ده بود ک//ه گروه صنعتی ایرانخودرو توانست آن را به مرز بهرهبرداری برساند. وی ظرفیت ایرانخودرو کرمانش//اه را در دو ش//یفت ۰۳ هزار دس//تگاه عنوان و اظهار کرد: در فاز نخست ۰۶ دستگاه پژو پارس در روز در این کارخانه به تولید خواهد رس//ید. مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو یادآور ش//د: ای//ن کارخان//ه در کوتاهتری//ن زمان به بهرهبرداری رس//ید و با تاکید رهبر معظم انقالب بر اشتغال، ایرانخودرو توجه ویژهای به استان کرمانشاه در زمینه اشتغال و س//رمایهگذاری بخش خصوصی خواهد داشت.

‹تولید‹۰۳‹هزار‹خودرو‹در‹کرمانشاه ‹

اس//داهلل رازانی، استاندار کرمانشاه نیز در این آیین گفت: امروز ش//اهد آغاز به کار ای//ن پروژه عظیم در اس//تان هس//تیم و همه بر آن واقف هستیم که این کارخانه موجب برکات بسیاری در استان خواهد شد. وی با اش//اره به حضور رهبر معظم انقالب به استان کرمانشاه در س//ال ۰۹، از درایت دولت تدبیر و امید برای س//رعت بخش//یدن به این پروژه و نهایی شدن ساخت آن قدردانی کرد و گفت: این پروژه با حمایت بانک صنعت و معدن در فاز نخست با تولید ۰۳ هزار خ//ودرو و در آینده با صد هزار تولید در س//ال، گام مهمی در پیشرفت استان خواهد داشت.

محمد ملک//ی، مدیرعام//ل ش//رکت ایرانخودرو کرمانش//اه در آغاز آیین افتتاح ای//ن کارخانه گفت: ب//ا توجه به س//فر پربرک//ت رهبر معظ//م انقالب به کرمانشاه و تاکید ایشان برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرستان صحنه با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گروه صنعت//ی ایرانخودرو این پروژه در طول ۸۱ ماه به بهرهبرداری رسید.

با توجه به سیاستهای استراتژیکی که در صنعت خودرو تعریف شده، تولید خودرو تا چند سال آینده باید به ۳ میلیون دستگاه

افزایش یابد

هاشم‌یک ‌هزارع این کارخانه در کوتاهترین زمان به بهرهبرداری رسید و با تاکید رهبر معظم انقالب بر اشتغال، ایرانخودرو توجه ویژهای به استان کرمانشاه در زمینه اشتغال و سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد داشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.