هزار راه نرفته تا رسیدن به وام ازدواج

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ش//رایط بانکها ب//رای پرداخت تس//هیالت 10 میلیونی ب//ه زوجهای جوان متفاوت اس//ت. طرح ضربتی بانک مرکزی که از چند روز گذش//ته آغاز ش//د ساز و کار سادهای دارد؛ قرار است پول زیادی به عنوان منابع تس//هیالت بی//ن حدود 11 بانک و موسس//ه مالی تقسیم شود تا آن را بین متقاضیان وام ازدواج تقسیم کنند.

ان//دازه این ص//ف در حال حاض//ر 500 هزار نفر تخمین زده میش//ود و بانکها با توجه به منابعی که پیش از این دراختیار داش//تند در ماه به حدود 70 تا 80 هزار نف//ر وام پرداخت میکردند. با این ح//ال، صبر بان//ک مرکزی باالخره لبریز ش//د و با تخصیص رقم درشتی از منابع قرضالحسنه، با 11 بانک و موسس//ه مالی و اعتباری به توافق رس//ید ک//ه در یک برنامه ضربتی صف وام ازدواج را کوتاه کنند.

در گزارش «تماش//اگران امروز» سعی شده تا به عنوان یک متقاضی دریافت وام ازدواج به تعدادی شعبه سر زده و مشکالت پیش آمده بیان شود.

س//اعت 9 صبح به این ش//عبه وارد میش//وم اما س//ر کارمندان خیلی شلوغ اس//ت. به ناچار زمان زیادی منتظر میمانم ش//اید نوبتم ش//ود. در این بین متوجه میش//وم که رییس شعبه تنها نشسته و ممکن است از بیکاری زیاد حوصلهاش سر برود. به س//راغش میروم و او میگوید برای دریافت وام ازدواج نیاز اس//ت یک کارمند رسمی یا بازنشسته ضامن شما شود.

البته یک گواهی هم الزم اس//ت که نش//ان دهد متقاضی شاغل است. او اضافه میکند که اگر یکی از زوجها هم شاغل باشند کفایت میکند، البته به این ش//رط که پرداخت وام شریک زندگی خود را ضمانت کند. در این ش//عبه به س//فته و چک نیاز نیست.

شاید بتوان گفت این بانک کمتر از دیگر بانکها س//ختگیری میکن//د. آنط//ور که کارمن//د دایره تسهیالت میگوید برای دریافت وام ازدواج در این بانک فقط باید نامه کسر از حقوق یک ضامن معتبر را داشته باش//ید و از دریافت چک و سفته خبری نیس//ت. وقتی به او میگویم که در برخی بانکها اضافه بر داشتن ضامن معتبر، خود زوجها نیز باید ش//اغل باش//ند تا بانک بداند که میتوانند از عهده پرداخت اقس//اط بربیایند، میگوید: «اینجا از این خبرها نیست.»

‹سفته‹بیاورید ‹

ش//عبه خلوت اس//ت و کارمند دایره تس//هیالت همزمان ب//ا میلیونها نفر دیگر در این س//رزمین سرگرم کار با گوشی تلفن همراه خود است. وقتی از او میخواهم به من که در آس//تانه ازدواج هستم از ش//رایط دریافت این وام بگوید، بعد از چند ثانیه سرش را از گوشی بیرون میآورد و میگوید اضافه بر یک ضامن رسمی، باید حدود 13 میلیون تومان نیز سفته دهم.

کم//ی فکر میکند و اضافه میکند که خود زوج و زوجه هم باید منبعی برای کس//ب درآمد داشته باش//ند و مدرکی حاکی از داشتن این منبع را هم تس//لیم این ش//عبه کنند. البته اگر یکی از زوجین شاغل نباشد هم اشکالی ندارد و شریک زندگیاش میتواند ضمانت کند که قس//طهای او را به موقع پرداخت میکند. تشکر میکنم، اما او خیلی زودتر از ای//ن حرفها به س//راغ گوش//ی تلفن همراهش برگشته است.

‹ضامن‹خودتان‹شوید ‹

در ی//ک س//اعت وارد ش//عبههایی ش//دهام که میگوین//د وام ازدواج نمیدهند. کمکم حوصلهام س//ررفته که متص//دی باجه یک بان//ک خصوصی آدرس ش//عبه دیگ//ری را میده//د و میگوید وام ازدواج بهطور قطع در این شعبه پرداخت میشود. مس//ئوالن ش//عبه جدید میگویند عالوه بر الزامی بودن داش//تن ی//ک ضامن معتبر ب//رای هر یک از زوجین، هر ک//دام جداگانه باید 14 میلیون تومان چک و 14 میلیون تومان نیز سفته تسلیم کنند.

البته اگر به عنوان متقاض//ی دریافت وام ازدواج کارمند رس//می، پیمانی یا حتی کارمند بازنشسته هس//تید، میتوانی//د ضامن خودتان ش//وید و الزم نیس//ت از کس//ی درخواس//ت کنید تا ضامن شما ش//ود. در میان تمام بانکهایی که به آنها مراجعه کردم، این بانک تنها بانکی است که اجازه میدهد ضامن خودتان شوید.

‹جواز‹کسب‹به‹عنوان‹ضامن ‹

در ش//عبهای از ی//ک بانک قدیم//ی میگویند با داش//تن یک ضامن کارت//ان راه میافتد. البته این ضامن باید یا کارمند رس//می باش//د یا جواز کسب داش//ته باشد. در این بانک از بقیه شرایط و مدارک فاکتور گرفتهاند تا به این ترتیب یکی از سادهترین راهها برای رس//یدن ب//ه وام ازدواج جلوی رویمان باش//د. محض احتیاط دوباره س//وال میکنم و در پاس//خ میش//نوم که به چک و س//فته نیاز نیست و هم//ان یک ضامن برای ه//ر دو نفر متقاضی وام کفایت میکند.

‹تسهیالت‹ویژه‹برای‹خانواده‹نیروهای‹ ‹ نظامی

کارمند تسهیالت یک ش//عبه در حوالی خیابان جمهوری اس//المی میگوید: عالوه ب//ر کارمندان رسمی، کارکنان سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مس//لح، وزارت دفاع و بازنشس//تگان لش//گری هم میتوانند ضامن ش//وند. البته این بانک را وابس//ته به یکی از همی//ن مراکز نظامی میدانند. از ضامن که بگذریم متقاضی وام باید چک و گردش حساب خودش و گردش حس//اب ضام//ن را تحویل دهد. وقتی از کارمند این بانک سوال میکنم که شرایط دیگ//ری هم وج//ود دارد یا خیر، میگوی//د: اگر با تس//لیم حدود 13 میلیون تومان س//فته مشکلی نداش//ته باش//م، ش//رایط دیگری برای دریافت وام وجود ندارد.

‹کارمند‹رسمی‹به‹عنوان‹ضامن ‹

یکی از کارمندان در ش//عبه بعدی میگوید برای آنها نامه کس//ر از حقوق یک ضام//ن معتبر و ارائه فیش حقوقی او کافی اس//ت و به چک و سفته نیاز نیست؛ شرایطی نهچندان دشوار برای دریافت وام ازدواج در ش//عبهای خلوت. وقتی میپرسم ضامن معتبر باید چه ش//رایطی داش//ته باش//د، بالفاصله میگوید: کارمند رسمی یا بازنشسته.

‹گواهی‹اشتغال‹ب ‹هکار ‹

چند ش//عبه بانک در فاصله نهچندان دور از هم ق//رار گرفتهاند. یکی از آنه//ا را که به نظر خلوتتر اس//ت انتخاب میکن//م اما برخ//الف ظاهر قضیه، کارمن//دان خیلی مش//تاق مالقات با مش//تریها نیس//تند. تنها یکی دو باجه شماره میخوانند و 3 باجه دیگر به کار دیگری سرگرم هستند.

وقتی نوبتم میرسد متصدی میگوید: نامه کسر از حقوق یک ضامن رسمی را الزم دارم. سراغ بقیه مدارک م//یروم و او میگوید اگر برای هر نفر 12 میلیون تومان سفته بدهم و گواهی اشتغال به کار داشته باش//م، مدارکم تکمیل شده است. او اضافه میکند که یک گواهی اش//تغال به کار برای زوج و زوج//ه کفایت میکند تا به این ترتیب، یکی از آنها پرداخت اقساط دیگری را تضمین کند.

‹گشایش‹حساب‹در‹شعبه ‹

ساعت حدود 4 بعدازظهر است و به نظر میرسد این ش//عبه آخرین جایی باشد که میتوانم شرایط وام ازدواج را از آنها بپرس//م. کارمند ش//عبه که به اندازه خودم خسته است، میگوید برای دریافت وام ازدواج تنها به یک ضامن رس//می نیاز دارم. خودم هم باید ش//اغل باش//م. پا پی میشوم اما خستگی به هر دوی ما فش//ار وارد کرده است؛ موقع بیرون آمدن از ش//عبه از دور صدای//م میکند و میگوید راستی باید برای هر نفر 13 میلیون سفته پر کنید. بعد در حالی که مش//غول مرتب کردن پشت باجه است صدایش را میش//نوم که میگوید خودتان و ضامن هم باید در همین شعبه حساب باز کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.