پیشرفت 49درصدی شهرک استان یزد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«

مدیرمسئول: ناصر بزرگمهر

»

معاون فنی ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان یزد از پیشرفت فیزیکی 49درصدی س//اخت مخ//زن زمین//ی 1000 و هوایی 50 مترمکعبی ش//هرک تخصصی الکترونیک و فناوری اطالعات استان خبر داد. به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از اس//تان یزد، طیبه سلیمی با اعالم این خبر گفت: ساخت مخازن نگهداری آب با هدف تامین آب مورد نیاز برای ساختوس//از واحده//ای تولیدی و ایجاد سایر امکانات زیربنایی اولیه در این شهرک صنعتی از 2 سال گذشته آغاز ش//د و درحالحاضر در مراحل پایانی ساخت و سنجش نهایی است.

معاون فنی ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان یزد افزود: برای اجرای این دو پروژه عمرانی در مجموع حدود 780 میلیون تومان از محل اعتبارات اس//تانی هزینه شده است. سلیمی با اشاره به اهمیت ایجاد زیرس//اختها در ش//هرکها و نواحی صنعتی بیان کرد: ایجاد زیرس//اختهای اولی//ه از قبیل آب، برق، گاز، مخاب//رات ...و ازجمله ضرورتهای اس//تقرار صنایع و واحدهای تولیدی در هر ش//هرک و ناحیه صنعتی و زمینهس//از جذب س//رمایهگذار اس//ت. معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد خاطرنشان کرد: درحالحاضر پروژه ایجاد شبکه 20 کیلوولت و روشنایی و اجرای خط انتقال آب و ش//بکه توزیع در دست اجراست که از پیشرفت مناسبی برخوردار است. گفتنی است، شهرک تخصصی الکترونیک و فناوری اطالعات اس//تان یزد در جوار شهرک صنعتی یزد و به مساحت 50 هکتار در مراحل آمادهسازی زیرساختهای اولیه است.

تلفن: 82190 - نمابر: -88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 سازمان آگهیها: 88722732-3 - نمابرآگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 - روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه آزادگان شماره 26 کد پستی 1586733811 روابط آگهی: امور استانها: چاپخانه: شرکت چاپ رواق روشنمهر

قائم مقام مدیرمسئول: مسعود دهشور

سردبیر: مجتبی اعتماد مقدم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.