صنعت و اقتصاد با اهالی بهارستان

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

سیدمهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اس//المی گفت: رشد شاخص ب//ورس زمانی حبابگونه نیس//ت که ناش//ی از عملکرد مثبت شرکتها از لحاظ کسب سود باشد. بازار س//رمایه به دلیل ش//فافیت، یکی از بازارهای مناسب کشور به شمار م//یرود که باید تقویت ش//ود. این نماینده مردم در مجل//س نهم با تاکید ب//ر اینک//ه عملکرد ب//ازار بورس باید بر توس//عه صنعت موثر باش//د، گفت: عملکرد صندوقهای س//رمایهگذاری باید به نحوی باش//د که زمینه جذب نقدینگیهای س//رگردان را فراهم کند. باید سیاس//تهای بازار س//رمایه به نحوی باش//د که مانع از س//وق نقدینگی به سمت س//وداگری در بازارهایی مانند ارز و مسکن باشد.

رمضانعل//ی س//بحانیفر، عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درباره مشکالت صنعت نساجی کشور اظهار کرد: نس//اجی، صنعت اس//تراتژیک است، چراکه بعد از مواد غذایی محصوالت صنعت نساجی کاالی ضروری به شمار میرود. وی با بیان اینکه باید به محصوالت صنعت نساجی به عنوان کاالی ضروری و پرمصرف نگاه کرد، گفت: اگر در حال حاضر بازار نس//اجی و پوش//اک کشور را در دس//ت بگیریم میتواند چندین هزار نفر ش//غل ایجاد کند که متاس//فانه این اتفاق نمیافتد. وی با اش//اره به اینکه تجهیزات قدیمی این صنعت باید مکانیزه و بهروز شود، گفت: کسانی که تجربه کار در این صنعت را دارند باید وارد این عرصه شوند. این نماینده مردم در مجلس ش//ورای اس//المی تاکید کرد: نبود توجیه اقتصادی فعالیت صنعتگران قدیمی در این عرصه فرسوده بودن تجهیزات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.