۰۵ دانشگاه و پژوهشگاه کشور در جمع موثرترینهای دنیا

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( گفت: براساس اطالعات پایگاه شاخصهای اساسی علم آیاسآی ،)ISI-ESI( تعداد دانشگاهها و موسسههای پژوهشی یکدرصد برتر کشورمان در جهان به 05دانش//گاه افزایش یافته است. به گزارش گسترش صنعت به نقل از پایگاه اس//تنادی عل//وم جهان اس//الم ،)ISC( محمدجواد دهقانی افزود: این پایگاه فهرست دانشگاهها و موسسههای پژوهشی برتر را هر 2 ماه یکبار روزآمد و دانش//گاهها و موسسههای پژوهشی یکدرصد برت//ر دنیا را معرفی میکند. وی گفت: رش//د کیفیت تولیدات علمی کش//ور مهمترین عامل افزایش تعداد دانش//گاهها و پژوهش//گاههای کشور در جمع موثرترینها است. رشد کیفیت تولیدات علمی یکی از مهمترین عوامل دس//تیابی به مرجعیت علمی به عنوان نخستین بند از سیاستهای کالن علم و فناوری ابالغی رهبر معظم انقالب است.

سرپرست ISC اظهار کرد: دانشگاههای بینالمللی امام خمینی(ره)، صنعت نفت، شهرکرد، مازندران و محقق اردبیلی برای نخستینبار در فهرست دانشگاههای یکدرصد برتر دنیا قرار گرفتند.

وی افزود: در خرداد ،1394 بررسی پایگاه شاخصهای اساسی علم نش//ان داد که 30 دانشگاه/ پژوهش//گاه از جمهوری اسالمی ایران در جمع دانشگاهها و پژوهشگاههای یکدرصد برتر دنیا قرار گرفتند. در آبان 1394 با رش//د کیفیت تولیدات علمی در کشور تعداد دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور به 33 مورد افزایش یافت.

به گفته وی، بررس//ی برترینها در ESI نش//ان داد که این رقم در خرداد 1395 به 53، در دی 1395 به 34، در اردیبهش//ت 1396 به 45 و در آخرین بررس//ی انجام شده مشخص شد که تعداد دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور به 50 مورد افزایشیافته است.

براساس این گزارش، در بین دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور، 12 دانشگاه علوم پزشکی، 4پژوهش//گاه، 22 دانشگاه جامع، 10 دانشگاه صنعتی و دو دانش//گاه غیرمتمرکز در جم//ع موثرترینهای دنیا قرار گرفتند.

همچنین در بین دانش//گاههای علوم پزشکی کش//ور دانشگاههای تهران، ش//هید بهشتی، ش//یراز، اصفهان، تبریز، مشهد، ایران، کرمان، بقیهاهلل (عج)، مازندران، زاهدان وکردستان در جمع موثرترینها قرار گرفتند.

در بین پژوهشگاهها و مراکز پژوهشی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، انستیتو پاس//تور ایران، پژوهش//گاه پلیمر و پتروشیمی ایران و جهاد دانشگاهی در بین مراکز پژوهشی یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.