همزیستی روباتها با واحدهای صنعتی

فناوری‹کار‹صنعتگران‹را‹آسان‹می‹کند

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

روباته//ا تنها موض//وع مس//ابقات دانشآموزی و دانشجویی نیستند. کافی اس//ت موقعیت حضور در یک کارخانه را داش//ته باش//یم تا ببینی//م چگونه از آدمآهنیها در محیط صنعتی اس//تفاده میشود. به ویژه در بخشهایی که حضور انس//ان خطرناک باشد ی//ا فناوری نوینی بهکار رفته باش//د که تنها از طریق حرک//ت روباتها قابل اعمال ش//ود. در مجموع علم روباتیک در کش//ور ما نیز م//ورد توجه قرار گرفته به طوری که این رش//ته در دانش//گاههای کشور بر پایه دروس علم//ی و پژوهشهای عملی پایهریزی ش//ده تا روباتهایی برای آسانسازی زندگی مردم ساخته شوند. البته توسعه و پژوهش درباره کاربردهای جدید نیازمند توجه ویژه به این رش//ته و تربیت مهندسان خ//اق و متخصص اس//ت. از طرفی در چند س//ال گذشته فعالیتهای چش//مگیری در زمینه روباتیک در بین دانشآموزان و دانش//جویان انجام ش//ده که باع//ث به وجود آمدن طیف وس//یعی از عاقهمندان به این رشته شده است. مرتضی موسیخانی، رییس کمیته ملی ربوکاپ جمهوری اس//امی ایران معتقد اس//ت که پیش//رفت در علم روباتی//ک موجب ترقی صنعت میشود. وی بر این باور است که نسل چهارم صنعت، با محوریت علوم سایبری، نرمافزار و روباتیک درحال شکلگیری است و پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که ربوکاپ در تحقق این دانشها میتواند بسیار ایفای نقش کند.

فرهاد رهبر، سرپرس//ت دانش//گاه آزاد اسامی نیز به مهر گفته اس//ت ک//ه بازار خوب//ی پیشروی علم روباتی//ک وج//ود دارد و امید هس//ت اقداماتی انجام ش//ود که از این بازار میلیارد دالری صنعت روباتیک، تنها یک درصد سهم ما باشد.

‹فناوری‹آد ‹مآهن ‹یها‹در‹صنایع ‹

اکن//ون برخ//ی روباتهای//ی که س//اخته دس//ت پژوهش//گران کشور هس//تند نیاز را در برخی صنایع برطرف میکنند. موسیخانی درباره جایگاه ایران در این فناوری به ایسنا گفته است که ساخت روباتهای صنعتی کمتر در کش//ور ما دیده شده است بنابراین در ردیف کش//ورهای متوسط هستیم ولی در زمینه مسابقات در سطح کش//ورهای پیشرو همچون ژاپن قرار داریم. هچنین از نظر علمی از کشورهای پیشرو جلوتر هستیم و حتی روباتهایی در زمینه نمونههای اولیه که هنوز تجاریس//ازی نش//دهاند س//اختهایم. بنابراین اگر بتوانیم به خوبی در این زمینه پیش//رفت کنیم عاوهبر تولی//د میتوانیم در زمینه صادرات به سایر کشورها گام برداریم.

البت//ه به نظ//ر میرس//د اس//تفاده از روباتها در بخشه//ای صنعت//ی ب//ه حمایت و پیگی//ری جدی مسئوالن کشور در حوزه روباتیک نیاز دارد تا بتوانیم از ای//ن طریق حمایتهای بیش//تر بخش صنعت به این ح//وزه را دریافت کنیم. همچنین توجه بیش//تر وزارتخانههایی همچون صنع//ت، معدن و تجارت به ح//وزه روباتیک برای کاربردی ک//ردن آنها در بخش صنعتی موجب توس//عه سختافزاری و نرمافزاری در زمینه روباتها خواهد شد.

‹اشتغالزایی‹آهنی ‹

همیش//ه فناوری جدید میتواند اشتغالزا باشد. به عن//وان نمونه، برای طراحی و س//اخت یک روبات به حدود ۰۲ متخصص و کارش//ناس نیاز اس//ت. اگر به طور متوسط هر شرکت این تعداد از فارغالتحصیان را به کار بگیرد عاوهبر اش//تغال در ساخت روباتها به پیشرفتهای زیادی در زمینه کاربردی کردن این فناوری نائل میش//ویم. در مجموع حوزه روباتیک و هوش مصنوعی با توجه به انقابهای صنعتی که در دنیا اتفاق افتاده و وارد ش//دن اتوماسیون صنعتی در دنیا و در عمل مکانیزه ش//دن بسیاری از فعالیتها، از حوزههای مهم دانشبنیانی بوده که در ۰۱ س//ال آین//ده دنیا تحت تاثیر آن خواهد بود. در اصل ایجاد ش//رکتهای دانشبنیان یکی از موثرترین راهکارها در زمین//ه ایجاد اقتصاد مقاومت//ی، تولید و صادرات نرمافزار، اش//تغال نیروهای تحصیلکرده و جلوگیری از فرار مغزها است که با اعمال سیاستهای مناسب میت//وان در زمین//ه جلوگی//ری از خ//روج مغزها و اش//تغالزایی برای نیروه//ای تحصیلک//رده گامهای موثری برداشت.

ب//ه عاوه اینکه ظرفیت کش//ور ما در زمینه هوش مصنوع//ی باالس//ت؛ وقت//ی پژوهش//گران ایرانی در بهترین دانش//گاههای خارجی جذب میش//وند بدان معناست که ظرفیت باالیی در کشور وجود دارد ولی باید جهتدهی شود.

‹تجار ‹یسازی‹و‹توسعه‹صادرات ‹

شاید نخس//تین گام برای توسعه فناوری روباتیک امکان توسعه بازار و تجاریسازی باشد به عاوه اینکه باید پیشنیازهای ن//وآوری و خاقیت در این بخش نی//ز هموار ش//ود. امیر موگویی، کارش//ناس و طراح س//اخت روبات در این زمینه به «گسترش صنعت» گف//ت: اکن//ون ما در کش//ور برای طراح//ی نرمافزار روباتها مش//کل خاصی نداریم زیرا همه نرمافزارها طوری استفاده میش//وند که میتوان آن را در تمام دنیا به اشتراک گذاشت اما مشکات در قسمتهای دیگر س//اخت روبات، فراوان دیده میش//ود. به گفته موگویی، بسیاری از قطعات الکترونیکی اجازه ورود به کشور را ندارند و برخی از کشورها هم تجهیزات فنی را به ایران نمیفروش//ند که این موضوع مانع از ادامه فعالی//ت یک گروه برای طراحی ی//ک روبات خواهد ش//د. نکته دیگر مرب//وط به تقاض//ای صنعت برای حضور روباتها اس//ت. به نظر میرس//د نوعی ترس از حضور آدمآهنیها در عرصههای ش//غلی باشد زیرا دغدغه اشتغال انسان را بیش//تر میکند. روباتهای پرس//تار، روباته//ای آش//غالجمعکن، روباتهای صنعتگ//ر و کارگ//ر و هم//ه و هم//ه نش//ان از نوعی دگرگونی در چیدمان ش//غلی اس//ت که به یقین هم تهدیدی برای انس//ان است هم فرصتی برای راحتی او. به عنوان نمونه، سیس//تم روباتیک هوشمندی در کشور ساخته ش//ده که امکان پایش زیر آب را دارد. گفته شده با انجام این پروژه برای نخستینبار امکان پایش و سامتس//نجی تاسیسات بس//تر دریا مانند کابلهای فیبرنوری، اش//یا و ش//ناورهای غرق شده در کش//ور فراهم میشود. از اینرو، باید پذیرفت این فن//اوری وجود دارد و روز به روز پیش//رفت میکند. ح//ال اگر صنای//ع مختلف را از نظ//ر بگذرانیم روش مکانی//زه ک//ردن آنه//ا را از دریچه همی//ن روباتها میبینیم. جایی که دخالت دس//ت انسان به حداقل میرس//د. میتوان اینگونه گفت ک//ه باید در آینده نزدیک جایگاه روباتها و انس//انها در بخش صنعت مشخص ش//ود. جایی که نیاز به حضور آدم آهنیها برای رفع س//ختیها و خطرها اس//ت از آنها استفاده ش//ود و در مقاب//ل جایگاه اصلی فرصتهای ش//غلی را انس//انها داشته باش//ند. نکته دیگر اینکه صنعت روباتیک میتواند خود مولد اش//تغال باشد. آن هم از دل دانشگاهها تا بستر صنعت؛ به نظر میرسد که این رشد و شکوفایی چندان دور از انتظار نیست.

به نظر میرسد استفاده از روباتها در بخشهای صنعتی به حمایت و پیگیری جدی مسئوالن کشور در حوزه روباتیک نیاز

دارد تا بتوانیم از این طریق حمایتهای بیشتر بخش صنعت به این حوزه را دریافت

کنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.