افزایش‹صادرات‹کاب ‹لهای‹مخابراتی‹به‹کشورهای‹آسیای‹میانه

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

کابلهای مخابراتی س//اخت شرکت ایرانی با پشتیبانی صندوق حمای//ت از صنایع الکترونی//ک موفق به افزایش صادرات به کش//ورهای آس//یا میانه شده است. به گزارش «گس//ترش صنع//ت» مه//دی ابراهیمی//ان، مدیرعام//ل ش//رکت کابلهای مخابراتی مغان شاهرود گفت: «شرکت کابله//ای مخابراتی مغان به عنوان زیرمجموعه ش//رکت تولیدی و صنعتی س//یم و کابل مغان از س//ال ۰۸۳۱ در زمینه تولید انواع س//یم و کابل ش//امل کابلهای افشان، مفتولی، کنت//رل و مخابراتی فعالیت میکن//د. وی ادامه داد: در چند س//ال گذش//ته ش//رکت مغان فعالیت خود را با صادرات به کش//ورهای آس//یای میانه (افغانس//تان و ترکمنس//تان)، س//ریانکا، عراق، عم//ان ...و افزایش داده است. میزان صادرات این شرکت در ۳ سال گذشته بهطور متوس//ط معادل با ۵۲ میلیوندالر بوده است. ابراهیمیان درباره مشخصات فنی طرح مورد حمایت صندوق حمایت از صنای//ع الکترونیک تصریح کرد: کابلها براس//اس نوع کاربردی که دارند بسیار متنوعند و به شکلهای گوناگون در بازار یافت میشوند. ساختمان و اجزای تشکیلدهنده کابلهای مخابراتی با کابلهای مورد اس//تفاده در صنعت برق فش//ار قوی و فش//ار ضعیف تفاوت دارن//د، اما بهطور کل//ی کابلها همواره از دو قس//مت اصل//ی هادی و عایق تش//کیل شدهاند. بخش هادی یا رس//انا، همان رشتههای مسی هستند که به دو صورت تکرشتهای و چندرشتهای تولید میشوند. قسمت عایق کابل هم در واقع غاف است که روی کابل را میپوش//اند. عایق کاب//ل به طور معمول از جنس پاس//تیک PVC اس//ت. عایقهای دیگر کابل ممکن اس//ت از جنس کاغذ یا ترکیبات ش//یمیایی دیگر باش//د که البته کاربردهای خاص خود را دارند. وی اظهار کرد: تفاوت کابلها ناش//ی از نوع کاربرد آنهاست. این نوع کاربردش//ان موجب شده که جنس، شکل، تعداد و سطح مقطع هادیها و عایقها با یکدیگر تفاوت داش//ته باشند. این تفاوتها موجب تقس//یمبندی کابلها میش//ود. وی افزود: ش//رکت مخابرات ایران و اس//تانهای تابع، شرکت توزیع برق ایران و تمامی ش//رکتهایی که در این زمینه کار میکنن//د ازجمله مش//تریان این ش//رکت هس//تند. این ش//رکت در فهرس//ت تایی//د صاحیت ش//رکتها و سازمانهای مختلف تابع وزارتخانههای نیرو، نفت، صنایع فوالد ...و قرار دارد. مدیرعامل شرکت کابلهای مخابراتی مغان ش//اهرود درباره میزان فروش این شرکت گفت: این شرکت در سال ۴۹ حدود ۸۸ میلیارد ریال فروش داشته اس//ت. همچنین مطابق اسناد ارائه شده در ۶ ماه نخست س//ال ۵۹، فروش ش//رکت ۴۱۲ میلیارد ریال بوده است. ب//ه گفته وی، تولید کابلهای ش//یلددار با ش//یلد مس و قلعان//دود، کابلهای مخابراتی ت//کزوج، تولید کابلهای ترکیبی دوربی//ن، انواع کابلهای مهار س//رخود از ۰۱ تا ۰۰۱ زوج، انواع کابلهای دوبل، س//یمهای آیفونی، انواع کابلهای کوآکس//یال، انواع سیم رانژه و کابلهای هوایی بدون مهار از دیگر محصوالت این شرکت به شمار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.