برپایی چهارمین نمایشگاه زیستفناوری ایران

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

چهارمی//ن نمایش//گاه زیس//تفناوری ای//ران، ۷۲ ت//ا ۹۲ شهریور امس//ال در تهران با شعار «زیس//تفناوری مسیری نوین در راس//تای تولید و اش//تغال دانشبنیان» در مصای امام خمینی(ره) برپا میش//ود. ستاد توس//عه زیستفناوری معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری بهمنظور فراهم کردن فض//ای تبادل اطاعات و فناوری، ایجاد روحیه رقابت س//الم و توس//عهگرا میان فعاالن حوزه زیستفناوری کشور، هدایت فعالیته//ا به س//وی اولویتهای کش//ور و همچنین ترویج عمومی علم و فناوری زیس//تفناوری از طریق ایجاد آشنایی جامعه با محص//والت و کاربردهای آنها در زندگی روزمره، از س//ال ۹۸۳۱ برای برگزاری «نمایشگاه زیستفناوری ایران» بهص//ورت هر دو س//ال یکبار اقدام کرده اس//ت. این رویداد عاوهب//ر شناس//ایی، معرفی و تش//ویق فعاالن ای//ن فناوری راهبردی، بستری برای تبادل فناوری و همافزایی سازندگان با یکدیگر، بازارسازی، تقویت تعامات بینالمللی و زمینه ایجاد زیرس//اختهای الزم برای ورود به بازارهای جهانی بهویژه در منطقه و کشورهای اسامی را فراهم میکند. ازجمله اهداف این نمایش//گاه میتوان ب//ه «نمایش دس//تاوردهای حاصل از فرآیند تجاریس//ازی فناوری و ن//وآوری»، «فراهم آوردن محیط مناس//ب برای آش//نایی و تفاهم میان عرضهکنندگان فناوری و نهادهای اس//تفادهکننده از فناوری»، «آسانسازی ایجاد ارتباط، تبادلنظ//ر و همکاری میان بخشهای علمی، صنعتی و تجاری مرتبط با زیس//تفناوری کش//ور»، «ترویج و اطاعرس//انی فناوریهای حوزه زیس//تفناوری در جامعه و آش//نایی عموم ب//ا توانمندیهای کش//ور در این حوزه» و «جلب هم//کاری س//رمایهگذاران و س//ایر ذینفعان عرصه تجاریس//ازی» اش//اره ک//رد. همچنین «ایج//اد ارتباط بین صنعت و دانش//گاه و نخب//گان این حوزه»، «آسانس//ازی و بسترس//ازی فرآین//د تجاریس//ازی دس//تاوردهای علمی و فن//اوری و محصوالت دانشبنیان کش//ور»، «ایج//اد امکان تعام//ل میان بنگاههای داخلی و خارجی در حوزه بیوفناوری از طری//ق تقویت بازاریابی و ف//روش محصوالت در بلندمدت »)B2B( و «شناس//ایی فع//االن ای//ن حوزه و جم//عآوری و بروزرسانی اطاعات موجود» از دیگر اهداف تعیینشده برای برگزاری چهارمین نمایشگاه زیستفناوری ایران عنوان شده اس//ت. براس//اس اعام روابط عمومی معاونت علمیوفناوری ریاس//تجمهوری، در این نمایش//گاه، حدود ۰۰۳ غرفه برای شرکتهای خصوصی داخلی به ویژه شرکتهای دانشبنیان، ش//رکتهای خارجی، س//ازمانهای دولت//ی و افراد متقاضی فعال در زمینه زیس//تفناوری پیشبینیشده است و با توجه به اهمیت تقویت B2B در این نمایش//گاه پیشبینی میشود حداق//ل ۰۳درصد ش//رکتهای حاضر در این نمایش//گاه از شرکتهای خارجی خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.