حل‹آلودگی‹هوا‹با‹کمک‹اینترنت‹اشیا

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

رییس دانشکده مهندس//ی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت زمینهسازی برای حرکت به سمت استفاده از فناوریهای نوین در کشور را ضروری دانس//ت و از اینترنت اش//یا به عن//وان حوزهای بسیار کاربردی در عصر جدید نام برد.

احمد اکبری با اش//اره به ض//رورت حرکت به س//مت فناوریهای نوین اطاعاتی و ارتباطاتی در کش//ور گف//ت: ب//رای اس//تفاده از اینگون//ه فناوریهای نوین ابتدا باید پهنای باند سیس//تم ارتباط//ی ما با این فناوریها متناس//ب ش//ود و مشخصات فنی و کیفیت سرویس شبکه در حد بقیه کشورهای توسعهیافته باشد. اینترنت اشیا به زیرس//اختهای مخابراتی مناسب، مطمئن و ارزان نیاز دارد.

وی با اش//اره به کاربرده//ای مختلف اینترنت اش//یا در جهان امروز بیان کرد: امروزه اینترنت اش//یا در حوزههای مختلف صنعتی، پزش//کی، شهری، کش//اورزی، تجاری ...و کاربرد دارد. در مباحث شهری اینترنت اشیا بحث شهر هوشمند را ممک//ن میکند که ب//رای نمونه برای یافتن و رزرو پارکینگهای خالی از طریق سیس//تمهای اینترن//ت اش//یا میتوان با صرف زم//ان و انرژی کمتری نس//بت به یافتن جای پارک اقدام کرد. همچنی//ن برای یکپارچهس//ازی و کنترل واحد دوربینهای س//طح ش//هر میت//وان از اینترنت اش//یا کمک گرفت. اکبری ادام//ه داد: اینترنت اشیا درواقع در خدمت استفاده از امکاناتی است ک//ه در حالت عادی به ه//در میروند. گرمایش و سرمایش مجتمعهای عظیم اگر کنترل شود، انرژی و هزینه گزافی را ذخیره میکند. اینترنت اشیا از طریق یکپارچهس//ازی و هوشمندسازی کنترل سیس//تمهای گرمایش//ی و سرمایش//ی این قابلی//ت را ایجاد میکند که در س//اعات یا روزهای تعطیل انرژی در ادارهها به هدر نرود که این خود بس//یار میتواند بر کنترل آلودگی نیز موثر باش//د. رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت با تشریح چگونگی کنترل آلودگی هوا به وس//یله سیس//تمهای هوش//مند مجه//ز ب//ه اینترنت اش//یا ادام//ه داد: از طریق تجهیز خودروها و سیس//تمهای ترافیک شهری به اینترنت میتوان در مس//یریابی بهتر راهها در نتیجه کنترل ترافیک راهها به مصرف س//وخت کمتر و در نتیجه هوای سالمتر نزدیک شد.

براس//اس نوش//تههای ایس//نا، وی در پایان با اس//تقبال از ورود فناوریهای جدید به کش//ور گفت: درحالحاضر ضرورت ورود اینترنت G۵و اینترنت نسل چهارم wi-fi به عنوان زیرساخت مهم به کشور احساس میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.