دانشی که با خالقیت اوج میگیرد

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

یکی از شرکتهای روباتیک به تازگی آگهی استخدامی را منتشر کرده بود که در آن از تمامی اف//راد چه تحصیلکرده و چه ن//اآگاه نس//بت به علم روباتیک خواس//ته بود که به استخدام این شرکت درآیند. به نظر میرس//ید کسانی که حت//ی کوچکتری//ن اطاعی نس//بت به این علم نداشتهاند میتوانس//تند در این ش//رکت مش//غول کار ش//وند البته به ش//رط عاقه؛ ش//اید هر فردی با دیدن ای//ن آگهی تصور کند که دانشها و فناوریهای جدید چه میزان میتوانند بر ایج//اد فرصتهای ش//غلی جدید موثر باش//ند و البته که با وجود منابع انس//انی خاق ای//ن بخش از فناوریها غنیتر و خاقانهتر خواهد ش//د چراک//ه فناوری روباتیک از آن دس//ته از دانشهایی اس//ت که روحیه کار گروهی را میطلبد. جالبتر اینکه این علم از س//طوح دانشگاهی خارج ش//ده و به سطح بازار کار و اشتغال رسیده است. به احتمال زیاد باید از این به بعد منتظر ظهور ش//رکتهای گوناگونی باش//یم که در زمینه طراحی و س//اخت روبات فعالیت میکنند. به طور قطع رشتههای متنوع دانشگاهی ایجاد میش//ود، شرکتهای س//ازنده قطعات روبات ایجاد میش//وند، البد اتحادیه و صنف مجزا هم ایجاد میش//ود و ی//ک نتیجه کلی اینکه زمانی که ی//ک فناوری پذیرفته ش//ود از حالت خ//اص و جزئی به س//طوح عمومی پیش م//یرود. مانند عل//وم رایانه که امروز بس//یاری در آن به عنوان صاحبان کس//ب و کاره//ای نوین فعالیت میکنند. در مجموع میتوان نتیجه گرفت آنجا که خاقیت و عاقه عمومی نس//بت به فناوری و دانش ایجاد ش//ود آن بخش فناورانه اوج میگیرد و متناس//ب ب//ا نیازهای آن جامعه و مردم گس//ترش پیدا میکند. از ای//نرو، در آینده نزدیک روباته//ای خدمتگزار و خدماتی را ب//ه احتمال زیاد در کشور بیشتر باید مشاهده کنیم زیرا بخش خدمات جامعه ما بیش//تر از بخشهای کش//اورزی و صنعت و تولید رشد پیدا کرده اس//ت. اینگونه است که میتوان گفت فرهنگ اقتصادی یک منطقه در گس//ترش و توسعه فناوری آنجا نقش مهمی دارد.

صفیه رضایی روزنامهنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.