دنا‹تا‹3‹هفته‹آینده‹در‹بورس‹کاال‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

بعد از عرضه س//راتو از س//وی سایپا، ایرانخودرو قصد دارد دنا را در بورس کاال عرض//ه کند. به گزارش خ//ودروکار، کارشناس//ان معتقدند بورس کاال تا حدود زیادی به ش//فافیت بازارهای فیزیکی کم//ک میکند و تاکنون هم تجربههای خوبی در این زمینه داش//ته است، از اینرو پذیرش کاالها در این بازار گامی اساسی در راستای شفافیت هرچه بیشتر اقتصاد است.

انتش//ار اوراق س//لف موازی در ب//ورس کاال با هدف تامی//ن مالی، تنها در ش//رایطی ممکن خواهد ب//ود که آن کاال پیش از این در ای//ن بازار، پذیرش و عرضه ش//ده باش//د، به همین دلیل، یکی از جذابیتهای عرضه خودرو در بورس کاال برای خودروسازان، فراهم شدن امکان انتشار اوراق سلف موازی در بورس کاال و استفاده از فرصت تامین مالی از این طریق است.

از س//ویی براس//اس اعالم مس//ئوالن بورس کاال، خودروس//ازان به راحتی میتوانند با انتش//ار اوراق س//لف موازی استاندارد، س//رمایه در گردش خود را تامین کنند.

همچنی//ن اگر تولیدکنن//دگان بخواهند برای راهان//دازی یک خط تولید و اج//رای پروژها از ب//ورس کاال تامین مالی انجام دهند، میتوانند به انتش//ار گواه//ی مش//ارکت خودرو اق//دام کنند و هدف این اس//ت که ش//رکتهای خودروس//از بتوانند پیشفروشی را که اکنون به ش//کل سنتی در بازار انجام میدهند، س//اختاریافته و منس//جم از طریق بورس کاال انجام دهند. این در حالی اس//ت که روش کنونی پیشفروش خودرو بهعنوان روشی سنتی دارای ایرادهای مختلفی اس//ت. اکنون خودروس//ازان با پیشف//روش خودرو برای آینده، بخشی از مبلغ خودرو را به عنوان سرمایه در گردش در فرآیند تولید استفاده میکنند.

ابوالفض//ل ش//هرآبادی، مع//اون تامی//ن مال//ی ش//رکت تامین س//رمایه لوتوسپارسیان در اینباره اظهار کرد: در صورت موفقیت عرضه دنا در بورس کاال، گام بعدی، عرضه س//ایر محصوالت ایرانخ//ودرو ازجمله پژو ۸۰۰2 در بورس کاال خواهد بود.

وی افزود: برای عرضه دنا جلس//های بین این شرکت و ایرانخودرو برگزار میش//ود. درب//اره جزئیات عرضه، همچنی//ن قیمتگذاری و بع//د از آن نیز جلس//های با مس//ئوالن بورس کاال انجام میش//ود تا هماهنگیها در اینباره انجام شود و دنا درنهایت تا ۳ هفته آینده در بورس کاال عرضه خواهد شد.

وی درب//اره اوراق صکوک ایرانخودرو نیز گفت: اوراق صکوک ایرانخودرو ک//ه میزان آن افزونبر ۰۰۷ میلیارد تومان اس//ت، موافقت اصولی س//ازمان ب//ورس را گرفته و به دنبال دریافت مجوز عرضه اس//ت و پس از تایید مجوز عرضه، مراحل اداری آن چند روز به طول میانجامد و تا دو هفته آینده این اوراق منتشر خواهند شد.

ش//هرآبادی اظهار کرد: احتمال عرضه پژو ۸۰۰2 در بورس کاال وجود دارد و با توجه به اینکه خودروهایی که در شمول قیمتگذاری شورای رقابت قرار نگیرند، میتوانند در بورس کاال عرضه ش//وند، برنامه خودروسازان این است که در صورت موفقیت نخس//تین محص//والت، خودروهای بعدی نیز در تاالر نقرهای عرضه شوند و در صورت موفقیت عرضه دنا در بورس کاال، پژو ۸۰۰2 و سایر محصوالت ایرانخودرو و سایپا نیز در بورس کاال عرضه خواهد شد.

وی درباره جزئیات تامین مالی ۰۰۷ میلیارد تومانی گفت: پیرو درخواست ایرانخ//ودرو مبنی ب//ر تامین مال//ی ۰۰۷ میلیارد تومانی خری//د قطعات و مجموعههای موردنیاز برای تولید خودرو، بررس//یها و اقدامات الزم، انجام و موافقت اصولی س//ازمان بورس صادر شد. این اوراق ۰۰۷ میلیارد تومانی که بزرگترین تامین مالی بخش خصوصی در بازار سرمایه به شمار خواهد رفت، با سررسید ۴ ساله، نرخ سود ۸۱ درصد و با مواعد پرداخت سود ۳ ماه منتشر خواهد شد. مبلغ اسمی هر برگه صد هزار تومان خواهد بود.

شهرآبادی افزود: از آنجا که مشاوره عرضه انتشار این اوراق از سوی تامین س//رمایه لوتوس پارسیان انجام ش//ده، این شرکت عضو پیشرو در این تامین مالی بوده و دو رکن متعهد پذیرهنویس//ی و بازارگردانی این اوراق را داراست، دو ش//رکت تامین سرمایه ملت و امید نیز در مش//ارکت با لوتوس پارسیان، ارکان یاد شده را برای درصدی از اوراق به عهده خواهند داشت. بدین ترتیب برای انتشار این اوراق کنسرسیومی از سوی ۳ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارس//یان، ملت و امید تشکیل شده است. بانک ملت ضامن این اوراق بوده و سازمان حسابرسی هم به عنوان حسابرس اوراق انتخاب شده است.

وی افزود: مورد اول انتش//ار اوراق اجاره برای ش//رکت سایپا به مبلغ ۰۵۳ میلیارد تومان بوده و در صورت صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه ایرانخودرو از س//وی س//ازمان بورس ب//ه زودی ای//ن اوراق نیز در ب//ورس تهران عرضه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.