مکانیسم بازار اصالحکننده قیمت خودروها

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ورود ش//ورای رقاب//ت ب//ه قیمتگ//ذاری خودروه//ای واردات//ی و مونت//اژی ک//ه این روزه//ا و همزمان ب//ا ممنوعیت ثبس//فارش برای افراد عادی و نمایندگیهای غیررسمی مطرح ش//ده، در حالی اس//ت که ورود س//ازمانهایی همچون شورای رقابت ب//ه موضوع قیمتگذاری ای//ن خودروها و نظ//ارت بر آنها ضرورتی نداش//ته و تنها درصورتیکه قیمتی غیرمنطقی از سوی نمایندگی رس//می اعالم ش//ود این س//ازمان حق ورود و اصالح قیمته//ا را خواهد داش//ت. بازار خودرو با تنوع//ی که در حال حاض//ر دارد فضا را به س//مت بازار رقابتی پی//ش میبرد که این موض//وع به معنی رعایت تعدادی از اصول اس//ت بنابراین زمانی که یک خودرو گرانتر از ارزش اصلی قیمتگذاری ش//ده، نباید ارگانی نسبت به اصالح قیمت آن اقدام کند، بلکه مکانیسم بازار اصالحکننده قیمتها خواهد بود. به طور قطع باید قیمت خودرو ش//فاف و درست تعیین ش//ود تا دولت بتواند با دریافت مالیات، وظایف خود را بهدرس//تی ایفا کند، این مس//ئله در حالی مطرح میشود که دخالت دولت در بازار خودرو خطرناک است. بنابراین بازار با اطالعرسانی درست و دقیق نسبت به امکانات و مشخصات فنی خودرو، میتواند نس//بت به قیمتگ//ذاری اقدام کند. توجه به مس//ائل فن//ی و کیفیت یک خودرو ب//ه دور از تبلیغات نقش موثری در قیمتگذاری درست و آگاهی افراد نسبت به خودروها دارد. با توجه و اطالعرسانی مشخصات فنی و کیفیت خودرو به شکل صحیح و آزمون شده در شرایط واقعی، بازار شرایط بهتری خواهد داش//ت زیرا خریدار نهای//ی با توجه به اطالعات صحیحی که بهدس//ت میآورد خودرو را انتخاب میکند، این گفته ازآنرو بیان میشود که اس//تفاده یک خودرو تنها معطوف به خرید آن نمیش//ود بلکه هزین//ه جانبی و هزینه نگه//داری خودرو نیز در بلندمدت بس//یار مهم اس//ت. بنابراین قیمتگذاری غیرمنطقی در کوتاهم//دت، س//ود جذابی را برای ش//رکتها ب//ه همراه دارد ام//ا در بلندمدت بازار تمایل//ی برای دادوس//تد خودروهایی که قیمتگذاری غیرمنطقی برای آنها انجام شده، نخواهد داشت.

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.