ضرر ۰۰۰۶ میلیارد تومانی 2 خودروساز در سال ۱۹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

دبیرانجمن تخصصی صنایع همگن، نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو از ضرر ۶ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور در س//ال ۱۹ خبر داد. به گزارش خودروکار، آرش محبینژاد از حب//س ۰۱هزار میلیارد تومانی منابع صنعت خودرو در کش//ور خبر داد و گفت: حبس منابع و داراییهای خودروسازی کشور را مشکل اصلی حال حاضر این صنعت دانست و افزود: امید میرود دولت دوازدهم در جهت آزادسازی این منابع گامهای موثرتری بردارد. وی در ادامه با بیان اینکه منابع ۰۱ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در ۳ بخش بلوکه ش//ده است، اظهار کرد: خرید س//هام با منابع کالن از سوی برخی خودروسازان در سال ۱۹ به دس//تور دولت وقت، ایجاد سایتهای تولیدی و خدماتی خودرو بدون توجیه اقتصادی در همهجای کشور به دستور وزیر، وکیل و دیگر ارکان تصمیمگیر و تصمیمساز مملکت و سرمایهگذاری در سایتهای خارج از کشور خودروسازی از جمله این بخشهاست.

دبیرانجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو دومین عامل مشکلآفرین صنعت خودروسازی کشور را رشد یکباره و جهش//ی نرخ ارز در نهادههای تولید در سالهای ۱۹ ت//ا اواخ//ر 2۹ اعالم کرد و گفت: به تناس//ب نرخ ارز درآمد مردم، قیمت کاالها و نه هیچچیز دیگری در جامعه افزایش پیدا نک//رد. وی افزود: در این دوران دو خودروس//از ۶ هزار میلیارد تومان و قطعهسازان کشور نیز ۶ هزار میلیارد تومان در یکسال دچار ضرر و زیان شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.