آغاز اعمال مصوبه افزایش قیمت محصوالت سایپا

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروس//ازی سایپا از افزایش قیمت محصوالت این گروه براس//اس مجوز ش//ورای رقابت خبر داد. به گزارش سایپانیوز، رضا تقیزاده با بیان این مطلب گفت: با توجه به مجوز افزایش قیمت خودروها از سوی شورای رقابت که در تیر امس//ال اعالم ش//ده، محصوالت گروه سایپا مشمول این مجوز و افزایش قیمت خواهند بود. وی افزود: براساس این مجوز خودروهای پراید و تیبا حداکثر تا ۵/۱درصد و تندر ۰۹ تا ۵/2 درصد مجاز به افزایش قیمت هستند. تقیزاده تاکید کرد: این مجوز هنوز از س//وی ش//ورای رقابت به سایپا ابالغ نشده اما به محض دریاف//ت آن، افزایش قیمتها روی محصوالت ایکس ۰۰۱، ایکس ۰۰2 و تندر ۰۹ اعمال خواهد شد. وی گفت: پس از دریافت مجوز با بررس//ی وضعیت بازار، درصد افزایش قیمت خودروها تا س//قف تعیین شده معین و سپس اعالم خواهد شد. مع//اون بازاریابی و فروش گروه س//ایپا با اش//اره به اینکه فروش پراید با قیمتهای فعلی زیانده اس//ت، افزود: البته اس//تراتژی س//ایپا کاهش تدریجی تولید پرای//د و جایگزینی آن با محصول مناس//ب اس//ت چراکه این خودرو نقش بسیار زیادی در اقتصاد خانوادهها دارد بنابراین به دنبال آن هس//تیم بتوانیم براس//اس شاخصهای رضایت مشتری، افزایش کیفیت و قیمت اقتصادی، خودرویی را انتخاب و جایگزین پراید کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.