ضرورت نگاه ویژه به سرمایهگذاری صنعتی

معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خواستار شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مع//اون برنامهری//زی س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در نشس//ت ب//ا کارکنان معاون//ت برنامهری//زی و ام//ور متقاضی//ان ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان اصفهان با بیان اهمیت نق//ش س//رمایهگذاریهای جدید در ایجاد اش//تغال و رف//اه اقتصادی کش//ور، ن//گاه ویژه ب//ه طرحهای س//رمایهگذاری و رفع چالشهای سرمایهگذاران در شهرکهای صنعتی را ضروری دانست.

به گ//زارش خبرنگار گس//ترش صنعت از اس//تان اصفهان، معاون برنامهریزی س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران با اش//اره ب//ه ضرورت اس//تخراج ریس//کهای هر س//رمایهگذار از ابتدای ش//روع هر طرح گفت: س//رمایهگذاری در طرحهای تولیدی و صنعتی با ریس//کها و چالشهای زیادی روبهرو است که به منظور تالش برای کاهش ریسک سرمایهگذاری از یک سو و آمادهسازی سرمایهگذاران برای مقابله با این ریسکها و چالشها از سوی دیگر ضروری اس//ت ابتدا ریس//کهای موجود در مس//یر سرمایهگذاری از قبیل مشکالت و چالشهای تولید، بازار، مس//ائل بانکی و بیمهای ...و را اس//تخراج و به سرمایهگذاران اطالعرسانی کنیم.

فرش//اد مقیم//ی تش//کیل کمیت//ه راهب//ری س//رمایهگذاری ب//ا حض//ور کارشناس//ان بخشهای مختلف مرتبط با س//رمایهگذاری مانند کارشناس//ان بانک//ی و بیم//های، کارش//ناس مالیاتی، کارش//ناس مسائل بازار، مشاوران صنعتی ...و را ضروری دانست.

مع//اون برنامهری//زی س//ازمان صنای//ع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خواستار احصاء مشکالت و چالشهای سرمایهگذاری در اجرای طرحهای مرتبط با ش//هرکهای صنعتی کشور شد و افزود: با توجه به برخورداری از بودجههای مصوب طرحهای پژوهشی در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت شهرکهای صنعتی استانها، ضروری است با استفاده از توان فنی و پژوهشی دانشگاههای معتبر کش//ور در قالب طرحهای پژوهشی یا پایاننامههای کارشناس//ی ارش//د و دکترا، چالشه//ای موجود در مسیر سرمایهگذاران اس//تخراج و راهکارهای علمی مناسبی برای مقابله با این چالشها و کاهش ریسک سرمایهگذاری پیشنهاد شود.

مع//اون برنامهری//زی س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران با اشاره به اختصاص 30 درصد از سهم مالیات ارزشافزوده سهم شهرداریها و دهیاریها به شهرکهای صنعتی کشور گفت: بدون شک دریافت این منابع مالی میتواند سبب شکوفایی و رونق ش//هرکهای صنعتی کشور و رفع موانع مالی موجود در مس//یر خدماتدهی ش//رکت شهرکهای صنعتی کش//ور شود که به منظور احصاء آن نیازمند انجام پیگیریهای الزم از سوی این شرکت خواهیم ب//ود. فرش//اد مقیم//ی در ادامه با تاکی//د بر اجرای پروژههای اقتصاد مقاومتی در ش//هرکهای صنعتی کشور، خواس//تار اجرای صد درصدی این پروژها در سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران و به نوبه خود در ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تانها طبق نظر مع//اون وزیر صنع//ت، معدن و تجارت و مدیرعامل س//ازمان شد. احد فتوحی، مدیر نظ//ارت و امور متقاضیان س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران نی//ز در ادامه با قدردانی از تالشها و نحوه مناس//ب خدماتدهی بخش امور متقاضیان شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان گفت: خوشبختانه با توجه به حجم باالی فعالیتهای ام//ور متقاضیان ش//رکت ش//هرکهای صنعتی این اس//تان نسبت به سایر اس//تانها، تاکنون این بخش از عملکرد مناس//ب و رضایتمندی مشتریان بسیاری برخوردار بوده است.

برای کاهش ریسک سرمایهگذاری از یک سو و آمادهسازی سرمایهگذاران برای مقابله با این ریسکها و چالشها از سوی دیگر ضروری است ابتدا ریسکهای موجود در مسیر سرمایهگذاری از قبیل مشکالت و چالشهای تولید، بازار، مسائل بانکی و بیمهای ...و را استخراج و به سرمایهگذاران اطالعرسانی کنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.